Strona główna

Strona 1 z 28  > >>

sie 26, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 26 sierpnia 2014r.

ZP – 2/2014
VII G 25/25/14

Wyjaśnienia treści SIWZ
przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: 
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania.

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka wyjaśnia stosownie do treści art. 38 ust 1 w związku z ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Pzp, w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, numer ogłoszenia: 179285 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 26 sierpnia 2014r.

ZP – 2/2014
VII G 25/25/14

Wyjaśnienia treści SIWZ
przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: 
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania.

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka wyjaśnia stosownie do treści art. 38 ust 1 w związku z ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Pzp, w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, numer ogłoszenia: 179285 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

 

Pytanie nr 1
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010r w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia).

Odpowiedź nr 1

Wartość
(można wypełnić po otwarciu ofert)
- zamówienia
- zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej
została ustalona na kwotę    400.866,39 zł netto,

- co stanowi równowartość 94.881,86 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień   
        uzupełniających została ustalona na  kwotę  133.622,13 zł,  co stanowi  równowartość
        31627,29 euro
- jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została ustalona na kwotę 167106,15 zł netto, co stanowi równowartość 39.552,69 euro

 

Pytanie nr 2
Ustawa z dnia 06.09.2001r o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień  publicznych umożliwia wykonawcy zwrócenie się do Zamawiającego  z wnioskiem o przedstawienie umowy w sprawie zamówienia publicznego z poprzedniego postępowania dotyczącego ww. przetargu.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający uprzejmie informuje, że nie przeprowadzał postępowania w takim zakresie, jaki obejmuje niniejsze postępowanie. Umowę dotyczącą świadczenia usługi ochrony osób i mienia zawartą w wyniku poprzedniego postępowania w drodze przetargu nieograniczonego przekazuje się w załączeniu.

 

Pytanie nr 3
Zamawiający- na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy- Pzp- zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy bądź załączników do umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na  etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania  umowy lub wystąpienie, których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza poniższe zapisy w realizacji usługi – konieczność zmiany osób względnie pojazdów przedstawionych Zamawiającemu w wykazach.

Odpowiedź nr 3
Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ stanowiącym wzór umowy w § 6 pkt. 4 zobowiązał Wykonawcę do każdorazowego przekazywania upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego niezwłocznie po każdej zmianie aktualnego wykazu pracowników ochrony na warunkach i zasadach umożliwiających wykonywanie zleconych zadań w sposób nieprzerwany przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto jak wynika z treści §5 pkt 5 Zmiana pracowników ochrony wymaga powiadomienia Zawiadamiającego przez Wykonawcę z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający może nie wyrazić zgody na powyższą zmianę. W przypadku konieczności nagłej zmiany pracowników ochrony Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego telefonicznie oraz dokona odpowiedniej adnotacji o powyższym w książce pełnienia służby.
Ponadto zgodnie z treścią umowy Wykonawca oświadcza, iż dysponuje właściwym sprzętem, w tym odpowiednią liczbą pojazdów, niezbędną do prawidłowej realizacji obowiązków określonych w niniejszej umowie. Nie jest określony wymóg zmiany wykazu w przypadku zmiany pojazdów.

 

Pytanie nr 4
Czy obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia podlegają obowiązkowej ochronie?

Odpowiedź nr 4
Obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nie podlegają obowiązkowej ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.1221 ze zm.).

 

Pytanie nr 5
Czy zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy?

Odpowiedź nr 5
Tak, przy czym zgodnie z §19 pkt. 2 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ wymagana jest wcześniejsza zgoda Zamawiającego.

 

Pytanie nr 6
W wyniku uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 25 lipca 2014r. wnoszę o zawarcie w umowie klauzuli waloryzacyjnej w zakresie zmiany:

1)    stawki podatku od towaru i usług
2)    wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)
3)    zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Odpowiedź nr 6
Ad. 1) Zamawiający przewidział w Rozdziale XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego- zmiany wynikające  ze zmian przepisów prawnych, w tym przepisów podatkowych.
Ad. 2)  Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian w tym zakresie.
Ad. 3)  Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian w tym zakresie.

 

Pytanie nr 7
W przypadku braku wyrażenia zgody na zawarcie w umowie klauzul waloryzacyjnych, proszę o wyjaśnienie czy w momencie wejścia w życie  znowelizowanej ustawy z dnia 25.07.2014r. Zamawiający wyrazi zgodę na w ramach negocjacji  na zmianę warunków wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów  powszechnie obowiązujących  (wzrost minimalnego wynagrodzenia umowy o pracę, zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Zmiana warunków będzie wnioskowana przez wykonawcę.

Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca w kalkulacji ceny oferty powinien uwzględnić ryzyko wzrostu cen i wynagrodzeń.

 

Pytanie nr 8
W wyniku uchwalenia ustawy o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 25 lipca 2014r., proszę o wyjaśnienie czy wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji usługi winni być zatrudnieni wyłącznie na umowę o pracę na pełny etat?

Odpowiedź nr 8
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przedłożył m. in.  informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. O dysponowaniu osobami rozstrzyga treść stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wykonawcą a takimi osobami, niezależnie od charakteru prawnego takiego stosunku. Istotnym jest to, czy Wykonawca ma gwarancję, że dane osoby mogą świadczyć określone usługi na jego rzecz. Zatem Zamawiający nie wymaga aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia były zatrudnione wyłącznie na umowę o pracę.

 

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający wymaga podjazdu patroli interwencyjnych do wszystkich obiektów objętych monitoringiem wymienionych w rozdz. III pkt. 2? Jak rozumieć liczbę 10 w pozycji lp. 5 tabeli załącznika nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź nr 9
Zamawiający wymaga podjazdu patroli interwencyjnych do wszystkich obiektów objętych monitoringiem. Liczba 10 oznacza łączną liczbę usług w okresie trwania umowy dla wszystkich jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego w zależności od potrzeb.

 

Pytanie nr 10
Proszę o informację co oznacza liczba 60 w pozycji lp. 3 i lp. 4 tabeli  załącznika nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź nr 10
Liczba wskazana  przy miesięcznym monitoringu obiektu oraz miesięcznym monitoringu ppoż oznacza łączną liczbę usług w okresie trwania umowy we wszystkich obiektach prokuratury okręgu ostrołęckiego. (zmianie ulega tabela w załączniku nr 1 do SIWZ oraz załączniku do umowy – liczba usług)

 

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający potwierdza, że przewóz materiałów niejawnych będzie odbywał się  z każdego obiektu Zamawiającego w każdym miesiącu świadczenia usługi? Jak rozumieć liczbę 12 w pozycji lp. 6 tabeli załącznika nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź nr 11
Liczba 12 jest to łączna liczba usług przewozu materiałów niejawnych przewidywanych w okresie trwania umowy we wszystkich jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego w zależności od potrzeb.

 

Pytanie nr 12
Proszę o sprecyzowanie, czy pracownicy ochrony mają być wyposażeni w broń elektryczną  czy paralizatory o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA.

Odpowiedź nr 12
Pracownicy muszą być wyposażeni w paralizatory o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA. Zmianie ulega treść SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr 13
W odniesieniu do zapisów SIWZ o „wyposażeniu pracowników w broń/paralizatory o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA/ oraz środki przymusu bezpośredniego” nadmieniamy, że urządzenia te nie mają świadectw broni i są określane ustawowo „przedmioty przeznaczone do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie  nieprzekraczającej 10 mA” Proszę o modyfikację zapisów i potwierdzenie, że na wyposażeniu pracowników ochrony nie będzie broni.

Odpowiedź nr 13
Zamawiający potwierdza, że na wyposażeniu pracowników ochrony nie wymaga broni. Zmianie ulega treść SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr 14
W odniesieniu do zapisów SIWZ „Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w okresie trwania umowy uzbrojonymi patrolami interwencyjnymi, w celu przeprowadzenia interwencji- dojazdu do chronionego obiektu w czasie 10 minut. Nadmieniamy, że w rozporządzeniu z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji zdefiniowano pojęcie grupy interwencyjnej „grupa interwencyjna- co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają sie na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub minia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej”. Wnosimy o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie wyposażenia Patroli Interwencyjnych i dopuszczenie do realizacji Patroli i Załóg Interwencyjnych nieuzbrojonych z uprawnieniami stosowania środków przymusu bezpośredniego funkcjonujących na rynku na zasadach zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a właściwych dla kategorii Państwa obiektu.

Odpowiedź nr 14
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr 15
Proszę o informację czy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie w związku z usługą odśnieżania powinni posiadać w dokumencie rejestrowym KRS wpisane jako przedmiot działalności „sprzątanie” dla spółki wykonującej usługę odśnieżania?

Odpowiedź nr 15
Wykonawca taki wpis powinien posiadać nie później niż na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi w tym zakresie , to jest 1 grudnia 2014 roku (dotyczy przypadku bezpośredniego świadczenia usługi przez Wykonawcę).

 

Ponadto w treści załącznika nr 8 do SIWZ- wzór umowy dodaje się § 6a, który otrzymuje brzmienie:

„(w przypadku , gdy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa wskazał w ofercie udział podwykonawcy)
1.    Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę przy udziale n/w podwykonawców:

……………………………………………………..(nazwa, adres)
………………………………………………..(zakres wykonywanych czynności)

2.    Wykonawca w zakresie pozostałej części wykona przedmiot umowy samodzielnie. Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą  określonym w ust.1 w terminie do 10 dni od zawarcia niniejszej umowy oraz przedstawi ją Zamawiającemu. Niewywiązanie się
z powyższego obowiązku może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczeniem kary umownej w wysokości 10% wskazanej w § 12 ust. 1 kwoty.

3.    Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników tak, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania lub jego pracowników.

4.    Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego i mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.”

 

          Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 sierpnia 2014r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:15.

Powyższe wyjaśnienia, doprecyzowania, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp stanowią zmianę treści SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy

Edyta Książek-Radomska

 

Załączniki:
-wersja ujednolicona SIWZ po zmianach z dnia 26 sierpnia 2014r.
-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- umowa nr I A 026/34/13 z dnia 14 czerwca 2013r.

sie 20, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

Ostrołęka: Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania
Numer ogłoszenia: 179285 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

Ostrołęka: Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania
Numer ogłoszenia: 179285 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce , ul. Kościuszki 19/28, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7670700, faks 029 7670741.

•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.ostroleka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych- ochrona fizyczna, monitoring, przewóz materiałów niejawnych wraz z usługą odśnieżania. USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA: 1.Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w postaci posterunku: a)całodobowa we wszystkie dni miesiąca w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 b)w dni robocze od godziny 7. 15 do godz. 15.45 w budynkach: Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce ul. Rejtana 4 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej ul. B. Prusa Prokuratury Rejonowej w Pułtusku ul. Daszyńskiego 6 Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie ul. 11 Listopada 2 Obiekty prokuratury okręgu ostrołęckiego nie objęte bezpośrednią, całodobową ochroną fizyczną w postaci posterunku winny być objęte okresowym patrolowaniem terenu wokół budynku nie rzadziej niż raz w nocy. Fakt ten Wykonawca musi odnotować w prowadzonej ewidencji patrolowania (dzienniku/książce). 2.Monitorowanie budynku i terenu przyległego oraz systemu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego tj. Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce ul. Rejtana 4 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej ul. B. Prusa 2 Prokuratury Rejonowej w Pułtusku ul. Daszyńskiego 6 Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7 Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie ul. 11 Listopada 2 Łączna liczba godzin pracy ochrony fizycznej wyniesie około 17.404 (w tym około 110 godzin nadliczbowych) 3. Przewóz materiałów niejawnych we wszystkich jednostkach okręgu ostrołęckiego. W szczególnych przypadkach przewiezienie materiałów niejawnych do adresata, na terenie działania poszczególnych jednostek okręgu ostrołęckiego (mapa zasięgu terytorialnego poszczególnych jednostek dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left). Przewóz materiałów niejawnych z poszczególnych jednostek nie będzie przekraczać jednorazowo 10 km. Pracownicy ochrony: muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej muszą posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (UOIN) z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz.1228), wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wyżej wymienieni pracownicy będą wyposażeni w broń /paralizatory o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA/ oraz w środki przymusu bezpośredniego muszą być umundurowani w jednolity i oznakowany strój, muszą posiadać identyfikatory osobiste muszą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego Ochrona będzie realizowana przez pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 z 26.09.1997 roku, poz. 740). Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w okresie trwania umowy uzbrojonymi patrolami interwencyjnymi, w celu przeprowadzenia interwencji - dojazdu do chronionego obiektu w czasie do 10 minut. Wykonawcy powinni posiadać odpowiedni sprzęt i urządzenia umożliwiające realizację zamówienia, w tym: a)uzbrojenie paralizatory elektryczne - o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA b)sprzęt dodatkowy pałka obronna wielofunkcyjna wykrywacz metali kajdanki radiotelefon/telefon - łączność między poszczególnymi posterunkami latarki c)odpowiednią ilość pojazdów, środków komunikacji. Uzbrojenie i wyposażenie wymienione w pkt. a) i b) minimum po jednej sztuce na każdym posterunku. W ramach zawartej umowy, bez dodatkowych opłat Wykonawca wyposaży każdy z chronionych budynków w nadajniki i urządzenia antynapadowe, zapewniające transmisje sygnału alarmowego od pracownika ochrony do patrolu interwencyjnego. Zamówienie powinno być realizowane bez udziału podwykonawców, z wyjątkiem zadań wykonywanych przy pomocy jednostek interwencyjnych oraz usługi odśnieżania, które mogą być realizowane z udziałem podwykonawców związanych z Wykonawcą na podstawie umowy lub porozumienia. Osób wykonujących obowiązki wyłącznie w zakresie patroli interwencyjnych nie dotyczy wymóg posiadania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wykonawca powinien dysponować stacją komputerowego monitorowania przystosowaną do ciągłego śledzenia, przyjmowania i przesyłania (po godzinach bezpośredniej ochrony fizycznej) sygnałów w zakresie incydentów jakie mogą nastąpić. Wykonawca ma obowiązek utrzymania stacji w ciągłej sprawności techniczno eksploatacyjnej systemu sygnalizacji włamania. W jednostkach Zamawiającego zainstalowane są systemy sygnalizacji włamania w klasie SA3 spełniające Polskie Normy PN-93 E-08390. Stacje komputerowe Wykonawcy powinny być kompatybilne z systemami sygnalizacji włamania zainstalowanymi w jednostkach Zamawiającego. Systemy włamania i napadu oraz systemy ochrony pożarowej są systemami autonomicznymi- są zbudowane na różnych centralach. W jednostkach Zamawiającego funkcjonuje 6 systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz 6 systemów sygnału ppoż. USŁUGA ODŚNIEŻANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW Usługa ta obejmuje odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą oraz odladzanie chodnika wokół budynku, schodów przed wejściem do budynku w: 1.Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, ul. Rejtana 4, pow. ok. 160 m2 2.Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 6, pow. ok. 600m2 3.Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie, ul. 11 listopada 2, pow. ok. 200m2 4.Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, pow. ok. 400m2 Środki i sprzęt niezbędny do wykonania tej usługi zapewnia Wykonawca.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.00.00-1, 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.10.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający koncesję na wykonywanie usług ochrony osób i mienia aktualną w okresie trwania umowy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia.

•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, polegające na ochronie osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej. Pod pojęciem usługi ochrony osób i mienia w obiekcie użyteczności publicznej Zamawiający rozumie usługę ochrony osób i mienia w obiekcie wymienionym w § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu.

•    III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia, które dysponują lub będą dysponować w okresie trwania umowy odpowiednim sprzętem i urządzeniami umożliwiającymi realizację zamówienia, w tym wykrywacze metalu (minimum jedna sztuka na obiekt), broń dla patroli interwencyjnych, paralizatory, odpowiednie pojazdy, środki komunikacji i środki przymusu bezpośredniego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu.

•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które:muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, muszą posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (UOIN) z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz.1228), wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, nie są karane, muszą być wyposażone w środki przymusu bezpośredniego określone w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), dysponują lub będą dysponować w okresie trwania umowy uzbrojonymi patrolami interwencyjnymi, w celu przeprowadzenia interwencji - dojazdu do chronionego obiektu w czasie do 10 minut. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu.

•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca posiada aktualne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (z potwierdzeniem dokonania w terminie wpłat należnych składek) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonej kopii polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony oraz dowodu ich opłacenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•    1 - Cena - 70
•    2 - Doświadczenie - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy wprowadzonych powszechnie przez Wykonawcę dla odbiorców wyłącznie wynikających ze zmian przepisów prawnych, w tym przepisów podatkowych, w stosunku do treści oferty wyłącznie w formie pisemnej, w każdym przypadku zachowując prawo do wypowiedzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.ostroleka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka pok. 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2014 godzina 08:45, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka pok. 35.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

SIWZ.docx
Załączniki do SIWZ.docx

lip 10, 2014
Kategoria: Oferty pracy

Sygnatura konkursu I K 1110/1/ 14

          Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, w dniu 9 lipca 2014 roku podjęła uchwałę:

 

Sygnatura konkursu I K 1110/1/ 14

 

          Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, w dniu 9 lipca 2014 roku podjęła uchwałę:

1. Do odbycia stażu urzędniczego w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zakwalifikować Panią  Anetę Pierzchała, która uzyskała łącznie po trzech etapach największą ilość punktów.

          Powyższa uchwała została zaakceptowana przez Prokuratora Okręgowego w dniu dzisiejszym.

 

 

     Prokurator Okręgowy

Edyta Książek – Radomska

lip 2, 2014
Kategoria: Oferty pracy

 Sygn konkursu I K 1110/1/14

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 47/14 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2014 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę następującej treści:

 

 Sygn konkursu I K 1110/1/14

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 47/14 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2014 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę następującej treści:

1.       Dopuścić do trzeciego etapu konkursu wszystkich kandydatów, którzy uzyskali ogólną liczbę co najmniej 10 pkt,

2.       Ustalić następującą listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu:

·         Pierzchała Aneta 12 pkt;

·         Bziukiewicz Karolina 11 pkt;

·         Mazur Monika 10 pkt; 

3.       Przyjąć, że z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać od  0 do 4 punktów ,

4.       Termin rozmów kwalifikacyjnych ustalić na 9 lipca  2014  roku na godzinę 1000 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19.

5.       Niniejszą uchwałę ogłosić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz w na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce.

   

Prokurator Okręgowy

               wz

      Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego

           Roman Motas

lip 1, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 1 lipca 2014r.

VII G 25/23/14
Rej. zam. 15/14

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: Świadczenia usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich

          Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania na świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich wybrano oferty nw. firm:

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 1 lipca 2014r.

VII G 25/23/14
Rej. zam. 15/14

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: Świadczenia usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich

          Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania na świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich wybrano oferty nw. firm:

w części  I:

Dom Pogrzebowy Arka,
ul. Sienkiewicza 41,
07-410 Ostrołęka

w części II:

Zakład Pogrzebowy
ul. Kościuszki 16
07-300 Ostrów Mazowiecka

w części  III:

GLOB s.c.,
ul. Liliowa 11,
06-200 Maków Maz

w części  IV:

GLOB s.c.,
ul. Liliowa 11,
06-200 Maków Maz

w części  V:

Dom Pogrzebowy,
ul. Świętojańska 12, ul. Kościuszki 78
06-100 Pułtusk

w części  VI:

Dom Pogrzebowy Czyżak
ul. Pułtuska 177
07-200 Wyszków

Oferty ww. wykonawców spełniają warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty.
W kryterium cena 100 %  uzyskali  100 pkt.

   Prokurator Okręgowy

Edyta Książek Radomska

 

 

Strona 1 z 28  > >>Następna strona: Status prawny