Strona główna

Strona 1 z 33  > >>

sie 20, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

Ostrołęka: Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania
Numer ogłoszenia: 179285 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

Ostrołęka: Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania
Numer ogłoszenia: 179285 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce , ul. Kościuszki 19/28, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7670700, faks 029 7670741.

•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.ostroleka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych- ochrona fizyczna, monitoring, przewóz materiałów niejawnych wraz z usługą odśnieżania. USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA: 1.Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w postaci posterunku: a)całodobowa we wszystkie dni miesiąca w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 b)w dni robocze od godziny 7. 15 do godz. 15.45 w budynkach: Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce ul. Rejtana 4 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej ul. B. Prusa Prokuratury Rejonowej w Pułtusku ul. Daszyńskiego 6 Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie ul. 11 Listopada 2 Obiekty prokuratury okręgu ostrołęckiego nie objęte bezpośrednią, całodobową ochroną fizyczną w postaci posterunku winny być objęte okresowym patrolowaniem terenu wokół budynku nie rzadziej niż raz w nocy. Fakt ten Wykonawca musi odnotować w prowadzonej ewidencji patrolowania (dzienniku/książce). 2.Monitorowanie budynku i terenu przyległego oraz systemu przeciwpożarowego we wszystkich jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego tj. Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce ul. Rejtana 4 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej ul. B. Prusa 2 Prokuratury Rejonowej w Pułtusku ul. Daszyńskiego 6 Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7 Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie ul. 11 Listopada 2 Łączna liczba godzin pracy ochrony fizycznej wyniesie około 17.404 (w tym około 110 godzin nadliczbowych) 3. Przewóz materiałów niejawnych we wszystkich jednostkach okręgu ostrołęckiego. W szczególnych przypadkach przewiezienie materiałów niejawnych do adresata, na terenie działania poszczególnych jednostek okręgu ostrołęckiego (mapa zasięgu terytorialnego poszczególnych jednostek dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left). Przewóz materiałów niejawnych z poszczególnych jednostek nie będzie przekraczać jednorazowo 10 km. Pracownicy ochrony: muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej muszą posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (UOIN) z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz.1228), wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wyżej wymienieni pracownicy będą wyposażeni w broń /paralizatory o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA/ oraz w środki przymusu bezpośredniego muszą być umundurowani w jednolity i oznakowany strój, muszą posiadać identyfikatory osobiste muszą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego Ochrona będzie realizowana przez pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 z 26.09.1997 roku, poz. 740). Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w okresie trwania umowy uzbrojonymi patrolami interwencyjnymi, w celu przeprowadzenia interwencji - dojazdu do chronionego obiektu w czasie do 10 minut. Wykonawcy powinni posiadać odpowiedni sprzęt i urządzenia umożliwiające realizację zamówienia, w tym: a)uzbrojenie paralizatory elektryczne - o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA b)sprzęt dodatkowy pałka obronna wielofunkcyjna wykrywacz metali kajdanki radiotelefon/telefon - łączność między poszczególnymi posterunkami latarki c)odpowiednią ilość pojazdów, środków komunikacji. Uzbrojenie i wyposażenie wymienione w pkt. a) i b) minimum po jednej sztuce na każdym posterunku. W ramach zawartej umowy, bez dodatkowych opłat Wykonawca wyposaży każdy z chronionych budynków w nadajniki i urządzenia antynapadowe, zapewniające transmisje sygnału alarmowego od pracownika ochrony do patrolu interwencyjnego. Zamówienie powinno być realizowane bez udziału podwykonawców, z wyjątkiem zadań wykonywanych przy pomocy jednostek interwencyjnych oraz usługi odśnieżania, które mogą być realizowane z udziałem podwykonawców związanych z Wykonawcą na podstawie umowy lub porozumienia. Osób wykonujących obowiązki wyłącznie w zakresie patroli interwencyjnych nie dotyczy wymóg posiadania zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wykonawca powinien dysponować stacją komputerowego monitorowania przystosowaną do ciągłego śledzenia, przyjmowania i przesyłania (po godzinach bezpośredniej ochrony fizycznej) sygnałów w zakresie incydentów jakie mogą nastąpić. Wykonawca ma obowiązek utrzymania stacji w ciągłej sprawności techniczno eksploatacyjnej systemu sygnalizacji włamania. W jednostkach Zamawiającego zainstalowane są systemy sygnalizacji włamania w klasie SA3 spełniające Polskie Normy PN-93 E-08390. Stacje komputerowe Wykonawcy powinny być kompatybilne z systemami sygnalizacji włamania zainstalowanymi w jednostkach Zamawiającego. Systemy włamania i napadu oraz systemy ochrony pożarowej są systemami autonomicznymi- są zbudowane na różnych centralach. W jednostkach Zamawiającego funkcjonuje 6 systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz 6 systemów sygnału ppoż. USŁUGA ODŚNIEŻANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW Usługa ta obejmuje odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą oraz odladzanie chodnika wokół budynku, schodów przed wejściem do budynku w: 1.Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, ul. Rejtana 4, pow. ok. 160 m2 2.Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 6, pow. ok. 600m2 3.Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie, ul. 11 listopada 2, pow. ok. 200m2 4.Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, pow. ok. 400m2 Środki i sprzęt niezbędny do wykonania tej usługi zapewnia Wykonawca.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.00.00-1, 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.10.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający koncesję na wykonywanie usług ochrony osób i mienia aktualną w okresie trwania umowy. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia.

•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, polegające na ochronie osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej. Pod pojęciem usługi ochrony osób i mienia w obiekcie użyteczności publicznej Zamawiający rozumie usługę ochrony osób i mienia w obiekcie wymienionym w § 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu.

•    III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia, które dysponują lub będą dysponować w okresie trwania umowy odpowiednim sprzętem i urządzeniami umożliwiającymi realizację zamówienia, w tym wykrywacze metalu (minimum jedna sztuka na obiekt), broń dla patroli interwencyjnych, paralizatory, odpowiednie pojazdy, środki komunikacji i środki przymusu bezpośredniego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu.

•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które:muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, muszą posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (UOIN) z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz.1228), wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, nie są karane, muszą być wyposażone w środki przymusu bezpośredniego określone w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), dysponują lub będą dysponować w okresie trwania umowy uzbrojonymi patrolami interwencyjnymi, w celu przeprowadzenia interwencji - dojazdu do chronionego obiektu w czasie do 10 minut. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu.

•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca powinien znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca posiada aktualne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (z potwierdzeniem dokonania w terminie wpłat należnych składek) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonej kopii polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony oraz dowodu ich opłacenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•    1 - Cena - 70
•    2 - Doświadczenie - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy wprowadzonych powszechnie przez Wykonawcę dla odbiorców wyłącznie wynikających ze zmian przepisów prawnych, w tym przepisów podatkowych, w stosunku do treści oferty wyłącznie w formie pisemnej, w każdym przypadku zachowując prawo do wypowiedzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.ostroleka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka pok. 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2014 godzina 08:45, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka pok. 35.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki:

SIWZ.docx
Załączniki do SIWZ.docx

lip 10, 2014
Kategoria: Oferty pracy

Sygnatura konkursu I K 1110/1/ 14

          Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, w dniu 9 lipca 2014 roku podjęła uchwałę:

 

Sygnatura konkursu I K 1110/1/ 14

 

          Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce, w dniu 9 lipca 2014 roku podjęła uchwałę:

1. Do odbycia stażu urzędniczego w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zakwalifikować Panią  Anetę Pierzchała, która uzyskała łącznie po trzech etapach największą ilość punktów.

          Powyższa uchwała została zaakceptowana przez Prokuratora Okręgowego w dniu dzisiejszym.

 

 

     Prokurator Okręgowy

Edyta Książek – Radomska

lip 2, 2014
Kategoria: Oferty pracy

 Sygn konkursu I K 1110/1/14

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 47/14 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2014 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę następującej treści:

 

 Sygn konkursu I K 1110/1/14

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 47/14 Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2014 roku komisja postanowiła podjąć uchwałę następującej treści:

1.       Dopuścić do trzeciego etapu konkursu wszystkich kandydatów, którzy uzyskali ogólną liczbę co najmniej 10 pkt,

2.       Ustalić następującą listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu:

·         Pierzchała Aneta 12 pkt;

·         Bziukiewicz Karolina 11 pkt;

·         Mazur Monika 10 pkt; 

3.       Przyjąć, że z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać od  0 do 4 punktów ,

4.       Termin rozmów kwalifikacyjnych ustalić na 9 lipca  2014  roku na godzinę 1000 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19.

5.       Niniejszą uchwałę ogłosić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz w na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce.

   

Prokurator Okręgowy

               wz

      Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego

           Roman Motas

lip 1, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 1 lipca 2014r.

VII G 25/23/14
Rej. zam. 15/14

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: Świadczenia usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich

          Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania na świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich wybrano oferty nw. firm:

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 1 lipca 2014r.

VII G 25/23/14
Rej. zam. 15/14

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: Świadczenia usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich

          Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania na świadczenie usług przewozu i przechowywania zwłok ludzkich wybrano oferty nw. firm:

w części  I:

Dom Pogrzebowy Arka,
ul. Sienkiewicza 41,
07-410 Ostrołęka

w części II:

Zakład Pogrzebowy
ul. Kościuszki 16
07-300 Ostrów Mazowiecka

w części  III:

GLOB s.c.,
ul. Liliowa 11,
06-200 Maków Maz

w części  IV:

GLOB s.c.,
ul. Liliowa 11,
06-200 Maków Maz

w części  V:

Dom Pogrzebowy,
ul. Świętojańska 12, ul. Kościuszki 78
06-100 Pułtusk

w części  VI:

Dom Pogrzebowy Czyżak
ul. Pułtuska 177
07-200 Wyszków

Oferty ww. wykonawców spełniają warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty.
W kryterium cena 100 %  uzyskali  100 pkt.

   Prokurator Okręgowy

Edyta Książek Radomska

 

 

cze 26, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 26 czerwca 2014r.

VII G.25/23/14
Rej. zam. 15/14

 

Informacja o zmianie treści

          Uprzejmie informuję, iż zmianie ulega treść zapytania ofertowego w pkt. 9 odnośniki dot. wykazów sprzętu i usług, które otrzymują brzmienie:

 

Ostrołęka, dnia 26 czerwca 2014r.

VII G.25/23/14
Rej. zam. 15/14

 

Informacja o zmianie treści

          Uprzejmie informuję, iż zmianie ulega treść zapytania ofertowego w pkt. 9 odnośniki dot. wykazów sprzętu i usług, które otrzymują brzmienie:

- wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, jakim dysponuje lub będzie dysponował wykonawca w okresie realizacji zamówienia (potwierdzone odpowiednimi dokumentami) zał. nr 5,
- wykaz min. 1 usługi odpowiadający swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia.

 

    Prokurator Okręgowy
            w Ostrołęce

Edyta Książek- Radomska

 

Strona 1 z 33  > >>Następna strona: Status prawny