Strona główna

Strona 1 z 58  > >>

cze 18, 2018
Kategoria: Oferty pracy

PO IV WOS 1110.3.2018

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asesora

 

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim jest wolny 1 etat asesorski, który przewidziano w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu.

 

PO IV WOS 1110.3.2018

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asesora

 

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim jest wolny 1 etat asesorski, który przewidziano w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu.

          Osoby zainteresowane mianowaniem na stanowisko asesora prokuratury i spełniające kryteria ustawowe, o których mowa z art. 75 § 1 -3 w zw. z art. 174 § 1 i 1a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.) mogą składać wymagane dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, bądź listownie na adres: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka, w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 roku.
W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
          Do wniosku (zgłoszenia) adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce  należy dołączyć dokumenty, o których mowa z art. 77 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.)
a ponadto:

 • oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 • oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 • oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego, adwokackiego lub radcowskiego,
 • oświadczenie kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r., poz. 152), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,
 • wypełnioną ankietę personalną,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru,
 • życiorys,
 • oświadczenie kandydata, co do możliwości i warunków rozwiązania ew. stosunku pracy,
 • świadectwa pracy z okresów poprzedniego zatrudnienia,
 • oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury).

           Po zakończonym konkursie osoby niezakwalifikowane będą mogły odebrać dołączone do zgłoszenia dokumenty; dokumenty te zostaną zniszczone w wypadku nieodebrania w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku konkursu.
          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: 29 767 07 28.
          Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl. w zakładce informacje>oferty pracy.

 

Prokurator Okręgowy
      Dorota Łada

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, tel: 29 767 07 00., mail: sekretariat@ostroleka.po.gov.pl
2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce jest Andrzej Bieńkowski. Kontakt  pod numerem tel. 29 767 07 55 lub adresem email: abienkowski@ ostroleka.po.gov.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwalnej określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
5. Posiada Pani/Pana prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy dot. rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

cze 14, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.18.2018
Rej. zam. 17 .2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

 

PO VII WB 262.18.2018
Rej. zam. 17 .2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług  przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  oraz poza jej obszarem.

część VI: Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie.

Tabela nr 1: Liczba i rodzaje usług dla poszczególnych części postępowania

Lp
Rodzaj usługi
Cz. VI
1

Przygotowanie zwłok do transportu
- łączny koszt wniesienia i wyniesienia zwłok do/ z samochodu (należy uwzględnić  koszt włożenia zwłok do worka, przeniesienia ich oraz wszelkie materiały i inne koszty nie wymienione a konieczne do prawidłowego wykonania usługi)- ryczałt za każde zlecenie transportu

94
2

Szacowana liczba kilometrów w okresie obowiązywania umowy

7615
3

Przechowywanie zwłok w ciągu 1 dnia (kalendarzowego)- ryczałt za każde zlecenie (również zwłok przechowywanych ponownie)

5
4

Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (kalendarzowego)-ryczałt

UWAGA: zwłoki przechowywane na zlecenie prokuratury przechowywane są średnio od 2 do 3 dni ryczałt za każde zlecenie (również zwłok przechowywanych ponownie)

52

UWAGA: zwłoki przechowywane na zlecenie prokuratury przechowywane są średnio od 2 do 3 dni ryczałt za każde zlecenie (również zwłok przechowywanych ponownie)    52

UWAGA: Podana liczba usług jest szacunkowa i służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi.

2. Usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu  przyjęcia zlecenia. Jako „miejsce zdarzenia” rozumie się miejsce określone w zleceniu.

5. Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 – 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).

6. W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:

 • przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,
 • dojazd na miejsce zdarzenia,
 • odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się,  do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy, zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie).
 • włożenie zwłok do zamykanego worka na zwłoki,
 • przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,
 • włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,
 • przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,
 • zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,
 • przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok,
 • nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne),
 • pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane w miejscowości, w której siedzibę ma prokuratura rejonowa,
 • zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi  materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu.
 • zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok.

7. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

Mapa zasięgu terytorialnego jednostki dostępna jest na stronie http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

a) wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do przewozu i przechowywania zwłok jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami i kopią dowodów rejestracyjnych (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk) do wykazu należy dołączyć dokumenty z właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające pojazdy do przewozu zwłok oraz dokumenty właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające przechowywanie zwłok we wskazanej lokalizacji (załącznik nr 2);
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert:
           Cena- waga 80%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                   C najn.
        Co =  ------------- x 80
                    C of

Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej ofert
 

           Jakość- waga 20 %, w tym podkryteria pozacenowe:

- obsługa (komunikacja z zamawiającym, sposoby kontaktu) 10 %
10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”
5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”
0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”
- organizacja zespołu (czytelność podziału ról i zakresu odpowiedzialności członków zespołu, zastępstwo) 10%
10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”
5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”
0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”

Punkty będą przyznawane na zasadzie proporcjonalności. Oferta wykonawcy, który przedstawi  najkorzystniejsze rozwiązania, tzn. takie  które dają najlepsze możliwości komunikacji, współpracy i organizację zespołu  dla zamawiającego spośród zaproponowanych przez Wykonawców  otrzymają najwyższą liczbę punktów.
Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych
w powyższych kryteriach.

V. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 09:00 w dniu 18 czerwca 2018r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Termin i miejsce składania ofert:  do godz. 10:00 w dniu 21 czerwca 2018r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,
 • lub faksem na nr 29 767 07 40.

X. Informację z otwarcia ofert przesyła się na wniosek wykonawcy.

XI. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2019 r.

XII. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.docx
2. Wykaz sprzętu.docx

Zaproszenie i załączniki.pdf

 

cze 14, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 22

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Kamilowi F....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 22

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Kamilowi F., któremu przedstawiono zarzuty spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu na osobie Rafała F. oraz gróźb karanych kierowanych wobec Stanisławy K. Do zdarzeń doszło w dniu 31 maja 2018r. w Ostrowi Mazowieckiej. Wobec podejrzanego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

cze 12, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.15.2018

Informacja o wyborze oferty

 

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 09.05.2018r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w części III dot. Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu powiat Przasnysz, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 19 maja 2018r. i  ponownym zbadaniu ofert postanowiono do realizacji tej części zamówienia wybrać ofertę wykonawcy 

 

PO VII WB 262.15.2018

Informacja o wyborze oferty

 

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 09.05.2018r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w części III dot. Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu powiat Przasnysz, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 19 maja 2018r. i  ponownym zbadaniu ofert postanowiono do realizacji tej części zamówienia wybrać ofertę wykonawcy 

GLOB s.c., ul. Liliowa 11, 06-200 Maków Mazw.

wyznaczonych kryteriach oferta otrzymała:
cena: 80,00 pkt.
jakość: 20,00 pkt.
razem 100,00 pkt.

Prokurator Okręgowy
       w Ostrołęce

 

Informacja o wyborze.pdf

cze 11, 2018
Kategoria: Listy gończe

 
Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Krzysztof Jacek Brylonek

 

 

Imię i nazwisko:

Krzysztof Jacek Brylonek

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Aleksander

Data i miejsce urodzenia:

10 luty 1986r., Kożuchowo

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

07-202 Kamieńczyk, ul. Kukawska 29 m. 523

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 1 Ds. 221.2016 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Strona 1 z 58  > >>Następna strona: Status prawny