Strona główna

Strona 1 z 26  > >>

mar 16, 2015
Kategoria: Listy gończe

  

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Wojciech Ciesielski

 

 

Imię i nazwisko:

Wojciech Ciesielski

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Korneliusz

Data i miejsce urodzenia:

12.12.1973r.

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

07-308 Poręba, Nowa Osuchowa Cicha 11

Zawód:

bez zawodu

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 178a § 1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

1 Ds. 75/12 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

mar 11, 2015
Kategoria: Ogłoszenia

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”

Warunki konkursu:

- objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);
- termin nadesłania pracy: 30 września 2015r.;
- adres: lidia.mazowiecka@pg.gov.pl

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury składającego się z przedstawicieli: Prokuratora Generalnego, Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Polskiego Centrum Mediacji. Prokurator Generalny oraz Prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer  przewidział nagrody. Wyróżniona praca zostanie opublikowana w miesięczniku „Prokuratura i Prawo”, a w skróconej wersji również w innych publikatorach poświęconych mediacji.

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. „Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego”

Warunki konkursu:

- objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);
- termin nadesłania pracy: 30 września 2015r.;
- adres: lidia.mazowiecka@pg.gov.pl

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury składającego się z przedstawicieli: Prokuratora Generalnego, Wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Polskiego Centrum Mediacji. Prokurator Generalny oraz Prezes Wydawnictwa Wolters Kluwer  przewidział nagrody. Wyróżniona praca zostanie opublikowana w miesięczniku „Prokuratura i Prawo”, a w skróconej wersji również w innych publikatorach poświęconych mediacji.

 

lut 26, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
            w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 26 lutego 2015r.

VII G 25/10/15

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka stosownie w ogłoszonym postępowaniu nr VII G 25/10/14...

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
             w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 26 lutego 2015r.

VII G 25/10/15

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka stosownie w ogłoszonym postępowaniu nr VII G 25/10/14 w przedmiocie zamówienia dostawa systemu informacji prawnej zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Wolters Kluwer S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

 

 

            Zastępca

Prokuratora Okręgowego

           w Ostrołęce

lut 24, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 24 lutego 2015r.

VII G. 25/10/15 
Rej. zam. 4/15

Informacja o zmianie terminu składania ofert
 
          Uprzejmie informuję, iż w prowadzonym postępowaniu na dostawę systemu informacji prawnej wraz z aktualizacją nr VII G 25/10/15...
 

Ostrołęka, dnia 24 lutego 2015r.

VII G. 25/10/15
Rej. zam. 4/15


Informacja o zmianie terminu składania ofert
 
 

          Uprzejmie informuję, iż w prowadzonym postępowaniu na dostawę systemu informacji prawnej wraz z aktualizacją nr VII G 25/10/15 ogłoszonym w dniu 23 lutego 2015r., termin składania ofert został przedłużony do 25 lutego 2015r. do godz. 13:00.

 
 
 
Prokurator Okręgowy

Edyta Książek-Radomska
lut 23, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

 Ostrołęka, dnia 23  lutego 2015r.

VII G. 25/10/15 
Rej. zam. 4/15

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę systemu informacji prawnej wraz z aktualizacją przez okres 12 miesięcy.

 

Ostrołęka, dnia 23  lutego 2015r.

VII G. 25/10/15 
Rej. zam. 4/15

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę systemu informacji prawnej wraz z aktualizacją przez okres 12 miesięcy.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawców:- aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.- pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

IV. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.

Obliczenie punktów:
                       C najn.
        Co =  ------------- x 100
                        C of

gdzie:
Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of         -  cena badanej oferty.

Cena podana w formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (tj. koszty instalacji, aktualizacji, przesyłania płyt z aktualizacjami, szkolenia pracowników).

V. Informacje dotyczące opisu zamówienia można uzyskać pod nr tel. 29 767 07 34.

VI. Sposób przygotowania i składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania  ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami osobiście lub przesłać faksem.

VII. Termin i miejsce składania ofert: do 25 lutego 2015r. do godz. 10:00, w Prokuraturze Okręgowej w  Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 34, nr fax. 29 767 07 40.

VIII. Warunki płatności: Należność zostanie uregulowana po uruchomieniu programów w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT ( terminy uruchomienia programów: 1 marca 2015r. 1 listopada 2015r).

IX. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

 

Prokurator Okręgowy

Edyta Książek-Radomska

 

 

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy

 

Strona 1 z 26  > >>Następna strona: Status prawny