Strona główna

Strona 1 z 23  > >>

lis 25, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
              w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 25 listopada 2015r

III G 25/37/15
Rej. zam. 21/15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


          W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp zawiadamiam, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  Wykonawcy:

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
              w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 25 listopada 2015r

III G 25/37/15
Rej. zam. 21/15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp zawiadamiam, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  Wykonawcy:

OSKAR Sp. z o.o., ul. Traugutta 59, 07-410 Ostrołęka, 
który w kryterium:
najniższa cena otrzymał 90 pkt,
termin  dostawy otrzymał 10 pkt.
Razem przyznano 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu wpłynęła oferta Wykonawcy:

Peugeot Polska Sp z o.o., Oddział w Warszawie Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa, który w kryterium:
najniższa cena otrzymał 89,01 pkt,
termin  dostawy otrzymał 10 pkt.
Razem przyznano 99,01 pkt.

 

Prokurator Okręgowy

        w Ostrołęce

 

lis 25, 2015
Kategoria: Oferty pracy

 Ostrołęka, 2015-11-25

  PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce
ul. T. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka

I K 1112/6/15

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asesora

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim zwolniony został 1 etat asesorski.

 

Ostrołęka, 2015-11-25

  PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce
ul. T. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka

I K 1112/6/15

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asesora

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim zwolniony został 1 etat asesorski.

          Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1-4 i 6 w zw. z art. 100 ust. 1 ustawy o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011, nr 270, poz. 1599 ze zm.), asesorem może być mianowany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora;

5. złożył egzamin prokuratorski  lub  sędziowski.

          Osoby zainteresowane mianowaniem na stanowisko asesora prokuratury i spełniające kryteria ustawowe mogą składać wymagane dokumenty do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka do dnia 31 grudnia 2015 r.

          Do wniosku (zgłoszenia) należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje kandydata do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, a w szczególności kopię dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy i psychologa oraz aktualną informację z KRK. 

          Po zakończonym konkursie osoby niezakwalifikowane będą mogły odebrać dołączone do zgłoszenia dokumenty; dokumenty te zostaną zniszczone w wypadku nieodebrania w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku konkursu. 

          Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: 29 767 07 28; sprawę prowadzi Pani Katarzyna Strzelczyk. 

          Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl. w zakładce informacje>oferty pracy.

 

Prokurator Okręgowy

Edyta Książek-Radomska

 

lis 25, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 25 listopada 2015r.

III G. 25/39/15
Rej. zam. 23/15

ZAPYTANIE OFERTOWE

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę krzeseł biurowych.

 

Ostrołęka, dnia 25 listopada 2015r.

III G. 25/39/15
Rej. zam. 23/15

ZAPYTANIE OFERTOWE

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę krzeseł biurowych.

I. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

- dokumenty, karty katalogowe, atesty, certyfikaty potwierdzające, że oferowany przedmiot spełnia wymagania Zamawiającego.
- zobowiązanie do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt w wyznaczonym w formularzu oferty terminie.

IV. Zamówienie jest udzielane w częściach. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub kilka części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.

V. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena – 80 pkt., termin dostawy- 20 pkt.
        Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w wyznaczonych kryteriach. 

I kryterium - najniższa cena:

                    C najn.
        Co =  ------------- x 80
                    C of

gdzie:
Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of          -  cena badanej oferty.

UWAGA! Cena oferty musi być wyrażona w PLN oraz naliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją dostawy, niż cena wskazana w formularzu ofertowym. 

II kryterium - termin dostawy:

1. Dostawa do dnia 08 grudnia 2015r.- 20 pkt.
2. Dostawa w dniach 09- 14 grudnia 2015r. - 10 pkt.
3. Dostawa w dniach 15- 18 grudnia 2015r. - 0 pkt.

Oferta wykonawcy deklarującego dostawę po 18 grudnia 2015r. zostanie odrzucona.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania  ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami osobiście, pocztą , przesłać skan oferty emailem lub faksem.

VII. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 11:00, 27 listopada 2015r., w Prokuraturze Okręgowej w  Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 34, email: bpakula@ostroleka.po.gov.pl nr fax. 29 767 07 40.

VIII. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

IX. Termin realizacji zamówienia: zgodnie ze złożonym oświadczeniem w formularzu ofertowym (od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00-15:00).

X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

Prokurator Okręgowy

      w Ostrołęce

 

Zalaczniki.docx
Zal. zapytanie ofertowe i zalaczniki.pdf

 

lis 20, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

             Ostrołęka, 20  listopada 2015 r.

III G. 25/36/15

Rej. zam.20/15

 WYKONAWCY

                                                                    

 ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę sprzątania pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie.

            Ostrołęka, 20  listopada 2015 r.

III G. 25/36/15

Rej. zam.20/15

 WYKONAWCY

                                                                    

 ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę sprzątania pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie.

 

I.          Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2

CPV: 90919200-4- usługi sprzątania biur

         90911300-9- usługi czyszczenia okien

II.          Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III.          Warunki wymagane od Wykonawców:

¾  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z systemu komputerowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl], wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia).

¾  opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum   25 000 zł;

¾  wykaz sprzętu i środków, które będą wykorzystywane podczas realizacji umowy.

¾  w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo. 

¾  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- usług, które swym rodzajem i zakresem odpowiadają przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu.

 

IV.          Kryteria wyboru ofert:

1. najniższa cena – waga 80%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                    C najn.

        Co =  ------------- x 80 pkt

                    C of

gdzie:

Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of          -  cena badanej oferty.

           

     Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.

 

2. kryterium socjalne - 20 %

 

Zamawiający w kryterium socjalnym przyzna:

0 pkt.-  za niezatrudnienie przy realizacji umowy osoby bezrobotnej

20 pkt.- za zatrudnienie przy realizacji umowy przynajmniej 1 osoby bezrobotnej co najmniej w wymiarze pracy ½ etatu.

 

     W okresie trwania umowy (12 miesięcy) Wykonawca w celu realizacji kryterium socjalnego musi zatrudnić przynajmniej jedną osobę bezrobotną na co najmniej  ½ etatu.

V.          Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu  ofertowym (zał. nr 1) faksem, emailem bądź osobiście.

UWAGA: Wymaga się od Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.  Oględziny budynku  możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- tel. 29 742 46 16

VI.          Termin i miejsce składania ofert: do godz. 11:00, 26 listopada 2015r.
w Prokuraturze Okręgowej w  Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 35, email bpakula@ostroleka.po.gov.pl , nr fax. 29 767 07 40.

VII.          Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do przekazania przed podpisaniem umowy następujących dokumentów:

1) dokument o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej Wykonawcy (NIP);

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat sposobu dysponowania tymi osobami oraz informacjami o osobie z krajowego rejestru karnego.

VIII.          Termin realizacji usługi: 12 miesięcy (od dnia 16.12.2015r. do 15.12.2016r.)

IX.          Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.

X.          Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

 

Załączniki (Plik1 Plik2): 

1.      formularz ofertowy

2.      opis przedmiotu zamówienia

3.      wzór umowy

4.      wykaz sprzętu i środków

5.      wykaz usług 

 

 

lis 16, 2015
Kategoria: Oferty pracy

  I K 111/2/15  KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

KOMUNIKAT.

Informuję, że na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2015 r. Komisja konkursowa postanowiła:

 1. ustalić listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w osobach:

 I K 111/2/15  - KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

 

KOMUNIKAT.

Informuję, że na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2015 r. Komisja konkursowa postanowiła:

 

1. ustalić listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w osobach:

1)      Bziukiewicz Karolina,

2)      Jaczyński Adam,

3)      Pieńkowski Kamil,

4)      Radgowska Gabriela,

5)      Remiszewska Karolina

      2. Trzeci etap konkursu wyznaczyć na dzień 27 listopada  2015 r. (piątek) o godzinie 10.00 w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19 – parter, sala konferencyjna.

Sekretarz Komisji

Strona 1 z 23  > >>Następna strona: Status prawny