Strona główna

Strona 1 z 21  > >>

lip 23, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
              w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 23 lipca 2015r.

ZP – 3/2015
III G 25/  23 /15


Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:  
Świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
              w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 23 lipca 2015r.

ZP – 3/2015
III G 25/  23 /15


Wyjaśnienia treści SIWZ

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:  
Świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka wyjaśnia stosownie do treści art. 38 ust 1 w związku z ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Pzp, w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, numer ogłoszenia: 106723-2015 data zamieszczenia: 17.07.2015.

Pytanie

Jak ma wyglądać pismo o możliwość korzystania z chłodni podwykonawcy w mieście, w którym jest siedziba Prokuratury Rejonowej. Chyba, że możliwe jest korzystanie z tej posiadanej przez naszą firmę w odległości ok. 14 km od siedziby.

Odpowiedź

          Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty pisma o możliwość korzystania z chłodni podwykonawcy w mieście, w którym jest siedziba Prokuratury Rejonowej.
Na etapie oceny ofert Zamawiający wymaga, aby:

- w formularzu oferty przetargowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w punkcie 7 wpisać jaką część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcy;
- w tabeli stanowiącej wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do przechowywania zwłok jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ należy podać sposób dysponowania poszczególnymi urządzeniami (np. chłodnia - sprzęt dzierżawiony  itp.) oraz należy podać adres znajdowania się chłodni, w której zwłoki będą przechowywane podczas realizacji umowy.

Nie jest możliwe korzystanie z chłodni mieszczącej się poza miejscowością, w której znajduje się siedziba podległej Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce jednostki.

 

Prokurator Okręgowy

Edyta Książek-Radomska

 

 

Wyjasnienie tresci siwz.pdf

 

lip 17, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

 Ostrołęka: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem.

Numer ogłoszenia: 106723 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 Ostrołęka: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem.

Numer ogłoszenia: 106723 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce , ul. Kościuszki 19/28, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7670700, faks 029 7670741.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.ostroleka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem, część II: Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej, część V: Prokuratura Rejonowa w Pułtusku. Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu również w dni ustawowo wolne od pracy.Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako miejsce zdarzenia rozumie się miejsce określone w zleceniu. Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866). W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,dojazd na miejsce zdarzenia,odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy (zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie), włożenie zwłok do worka, przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów. Przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok, nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne), pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane w miejscowości, w której dana prokuratura rejonowa ma swoją siedzibę, zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. Zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·          

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 33.94.20.00-5, 33.94.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada środki transportu drogowego przeznaczone do transportu zwłok i szczątków ludzkich spełniające wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) oraz że dysponuje odpowiednio wyposażonym pomieszczeniem do przechowywania zwłok ludzkich. Pomieszczenie musi być zlokalizowane na terenie działania danej jednostki. Do wykazów należy dołączyć np. opinie, protokoły kontroli z właściwej Stacji Inspekcji Sanitarno - Epidemiologicznej dopuszczającymi pomieszczenia do przechowywania zwłok ludzkich oraz pojazdy do przewozu zwłok wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 92

·         2 - Jakość - 8

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.ostroleka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka, pok. 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka, pok. 35.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz poza jej obszarem.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz poza jej obszarem. Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.Rodzaj usługi/Liczba usług lub kilometrów w okresie obowiązywania umowy Przygotowanie zwłok do transportu/przekazania- 288 usług Szacowana liczba kilometrów w okresie obowiązywania umowy 54660 Przechowywanie zwłok w ciągu 1 dnia (kalendarzowego)- 30 usług Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (kalendarzowego)-99 usług UWAGA: zwłoki przechowywane na zlecenie prokuratury przechowywane są średnio od 2 do 3 dn.

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 33.94.20.00-5, 33.94.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.

·        4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 92

o    2. Jakość - 8CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku oraz poza jej obszarem.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku oraz poza jej obszarem Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy. Rodzaj usługi -Liczba usług lub kilometrów w okresie obowiązywania umowy: Przygotowanie zwłok do transportu/przekazania -315 Szacowana liczba kilometrów w okresie obowiązywania umowy - 37688 Przechowywanie zwłok w ciągu 1 dnia (kalendarzowego)- 25 Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (kalendarzowego)- 177.

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 33.94.20.00-5, 33.94.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.

·        4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 92

o    2. Jakość - 8

 Ogłoszenie (plik PDF)

SIWZ z załącznikami (plik PDF)

SIWZ z załącznikami (plik DOCX)

lip 13, 2015
Kategoria: Oferty pracy

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA STANOWISKO

PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA STANOWISKO

PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ

Kwestionariusz dla kandydata (plik DOCX)

lip 10, 2015
Kategoria: Ogłoszenia

 ZAWIADOMIENIE dot. V Ds 66/12

  

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, działając na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 334 § 2 kpk, zawiadamia, o:

1. skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie V Ds. 66/12 przeciwko Robertowi M. K. oskarżonemu o dokonanie przestępstwa doprowadzenia wielu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z działalności grupy finansowej Mizar Profit oraz inne czyny

2. osoby, które dokonały wpłaty na rachunek bankowy spółki Mizar Consulting Group LLC i nie uzyskały zwroty pieniędzy oraz wspólnicy spółki A. T. uznani zostali za pokrzywdzonych. (art. 49 § 1 i 2 kpk)

 ZAWIADOMIENIE dot. V Ds 66/12

   

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, działając na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 334 § 2 kpk, zawiadamia, o:

1. skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie V Ds. 66/12 przeciwko Robertowi M. K. oskarżonemu o dokonanie przestępstwa doprowadzenia wielu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z działalności grupy finansowej Mizar Profit oraz inne czyny

2. osoby, które dokonały wpłaty na rachunek bankowy spółki Mizar Consulting Group LLC i nie uzyskały zwroty pieniędzy oraz wspólnicy spółki A. T. uznani zostali za pokrzywdzonych. (art. 49 § 1 i 2 kpk)

3. Art. 335.  § 1. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym za przypisany mu występek, bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uzgodnienie może obejmować również poniesienie przez oskarżonego kosztów postępowania.

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.

§ 3. Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w § 1, można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o tym, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, i wskazujących, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Przepisów art. 333 § 1 i 2 nie stosuje się.

Art. 387. § 1.  Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego; jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

§ 2.  Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Przychylając się do wniosku sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.

§ 5. Jeżeli wniosek złożono przed rozpoczęciem rozprawy, sąd rozpoznaje go na rozprawie.

Art. 49a. Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

Kodeks karny

Art. 46. § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.

 

 

Pouczenie o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego znajduje się w zakładce strony.

lip 10, 2015
Kategoria: Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE dot. V Ds 56/12

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, działając na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 334 § 2 kpk, zawiadamia, o:

 

1. skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie V Ds. 56/12 przeciwko Tomaszowi R. oskarżonemu o dokonanie przestępstwa doprowadzenia wielu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z działalności prowadzoną pod nazwą Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego lub Biuro Zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego,

2. wszystkie podmioty, które dokonały wpłaty na rachunek bankowy jednej z wymienionych firm uznane zostały za pokrzywdzone. (art. 49 § 1 i 2 kpk)

 ZAWIADOMIENIE dot. V Ds 56/12

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, działając na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 334 § 2 kpk, zawiadamia, o:

1. skierowaniu aktu oskarżenia w sprawie V Ds. 56/12 przeciwko Tomaszowi R. oskarżonemu o dokonanie przestępstwa doprowadzenia wielu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z działalności prowadzoną pod nazwą Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego lub Biuro Zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego,

2. wszystkie podmioty, które dokonały wpłaty na rachunek bankowy jednej z wymienionych firm uznane zostały za pokrzywdzone. (art. 49 § 1 i 2 kpk)

3. Art. 335.  § 1. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym za przypisany mu występek, bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uzgodnienie może obejmować również poniesienie przez oskarżonego kosztów postępowania.

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.

§ 3. Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w § 1, można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o tym, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, i wskazujących, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Przepisów art. 333 § 1 i 2 nie stosuje się.

Art. 387. § 1.  Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego; jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

§ 2.  Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Przychylając się do wniosku sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.

§ 5. Jeżeli wniosek złożono przed rozpoczęciem rozprawy, sąd rozpoznaje go na rozprawie.

Art. 49a. Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

Kodeks karny

Art. 46. § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.

 

 Pouczenie o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego znajduje się w zakładce strony.

Strona 1 z 21  > >>Następna strona: Status prawny