Strona główna

Strona 1 z 45  > >>

gru 13, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.34.2017
Rej. Zam. 33.2017      

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego na usługę sprzątania budynków prokuratury okręgu ostrołęckiego...

PO VII WB 262.34.2017
Rej. Zam. 33.2017      

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego na usługę sprzątania budynków prokuratury okręgu ostrołęckiego, informuję, że w związku z odstąpieniem firmy Inwemer Serwis  sp. z o.o. ul. Łąkowa 3/5 K 90-562 Łódź /lider konsorcjum/od podpisania umowy w części III dot. Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej dokonano wyboru  oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. Do realizacji  niniejszego zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy:

TETTSUI SECURITY  Sp. z o.o. Sp.K., ul. Goworowska 2B/4,07-410 Ostrołęka.

 

Prokurator Okręgowy
     Dorota Łada


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty II.docx

gru 8, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.40.2017
Rej. zam. 37.2017

 

          W nawiązaniu do postępowania na dostawę mebli gabinetowych informuję, iż postępowanie zostało unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

PO VII WB 262.40.2017
Rej. zam. 37.2017

 

          W nawiązaniu do postępowania na dostawę mebli gabinetowych informuję, iż postępowanie zostało unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

 

Informacja o unieważnieniu.pdf

gru 8, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

KOMUNIKAT PRASOWY 73

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż w dniu 2 października 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie wydał wyrok w sprawie prowadzonej przeciwko Jarosławowi M....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 73

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż w dniu 2 października 2017r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie wydał wyrok w sprawie prowadzonej przeciwko Jarosławowi M. oskarżonego o 9 przestępstw związanych z dopuszczeniem się innych czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia w okresie od stycznia 1997r. do grudnia 2000r. oraz w lipcu 2011r. i w pierwszej połowie  2012r. w miejscowościach na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.
Wskazanym wyrokiem Sąd Rejonowy w Kętrzynie oskarżonego Jarosława M. uznał za winnego popełnienia czterech czynów zarzucanych mu aktem oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i za to skazał go i wymierzył oskarżonemu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; z uwagi na upływ okresu przedawnienia umorzył postępowanie przeciwko oskarżonemu Jarosławowi M. oraz uniewinnił oskarżonego od popełnienia trzech czynów.
Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce nie zgodziła się z zapadłym w sprawie wyrokiem i w dniu 30 listopada 2017r. zaskarżyła wyrok w całości na niekorzyść oskarżonego Jarosława M.

gru 6, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.40.2017
Rej. zam.37.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę mebli gabinetowych.

 

PO VII WB 262.40.2017
Rej. zam.37.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę mebli gabinetowych.

I. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Kryteria wyboru ofert:
 cena – waga  80 %

           C najn.
Co =  ------------- x 80
             C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

    termin realizacji– waga 20%
dostawa do 18 grudnia 2017 r. - 20 pkt
dostawa do 22 grudnia 2017 r. – 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 22.12.2017 roku zostanie odrzucona.

IV. Warunki, dokumenty wymagane od Wykonawcy:

- karty katalogowe oferowanych produktów, do wglądu i akceptacji czy dany produkt spełnia wymagania Zamawiającego,
- dołączyć certyfikaty/atesty oferowanych mebli, potwierdzające ich zgodność z Polskimi Normami.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

VI. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00, 08.12.2017r.:

- osobiście w Prokuraturze Okręgowej  w  Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 37 a,
- pocztą elektroniczną na adres  bpakula@prokuratura.ostroleka.pl ,
- faksem na nr fax 29 767 07 40.

VII. Warunki płatności: do 29 grudnia 2017 roku.

VIII. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce


Załączniki:
Formularz ofertowy.docx
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

gru 5, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.38.2017

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na wykonanie usługi malowania pomieszczeń w jednostkach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

PO VII WB 262.38.2017

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na wykonanie usługi malowania pomieszczeń w jednostkach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:
w części I, II, III, IV

AND-BUD,   ul. Błękitna 14,  07-410 Ostrołęka,

która w wyznaczonym kryterium uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Pozostali wykonawcy otrzymali:
w części IV

PHU Mieczysław Koszczak, ul. Iwaszkiewicza 9, 06-300 Przasnysz

który w wyznaczonym kryterium otrzymał 66,64 pkt.

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

 

Informacja o wyborze.pdf

Strona 1 z 45  > >>Następna strona: Status prawny