Strona główna

Strona 1 z 54  > >>

sie 18, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII  WB 262.17.2017

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 sierpnia 2017 roku postępowania na „Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

PO VII  WB 262.17.2017

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 sierpnia 2017 roku postępowania na „Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

Wyjasnienie tresci 18 08 2017.docx
Wyjasnienie tresci 18 08 2017.pdf

sie 16, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.26.2017
Rej. zam.22.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pudeł archiwizacyjnych.

 

PO VII WB 262.26.2017
Rej. zam.22.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pudeł archiwizacyjnych.

I. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa pudeł z tektury litej bezkwasowej do poszczególnych jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego- szczegółowy opis zawarty został w formularzu ofertowym.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Kryteria wyboru ofert: cena – waga  100 %
           C najn.
Co =  ------------- x 100
             C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

IV. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

V. Termin i miejsce składania ofert: do 22 sierpnia 2017r. osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub faksem /29/ 767 07 40.

VI. Termin realizacji zamówienia: do 08 września 2017r.

VII. Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.

VIII. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy
     w Ostrołęce

Formularz ofertowy.docx
Zaproszenie.pdf

 

sie 16, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII  WB 262.17.2017

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 sierpnia 2017 roku postępowania na „Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”, w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

 

PO VII  WB 262.17.2017

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 11 sierpnia 2017 roku postępowania na „Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”, w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Pytanie :
Czy Wykonawca może skorzystać z podwykonawstwa w ramach udzielenia wsparcia grupą interwencyjną przy ochronie obiektów Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz podległych Prokuratur Rejonowych?

Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (str. 4 ogłoszenia o zamówieniu) Wykonawca może realizować zamówienie z udziałem podwykonawcy tylko w zakresie grup interwencyjnych oraz usługi odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynków.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

 

Wyjaśnienie treści.pdf

sie 11, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.17.2017

Ogłoszenie
o zamówieniu na usługi społeczne

w przedmiocie postępowania:

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia
w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”

 

PO VII WB 262.17.2017

Ogłoszenie
o zamówieniu na usługi społeczne

w przedmiocie postępowania:

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia
w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynku”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi społeczne.docx
Zał. 1 formularz ofertowy.docx
Zał. 2a i 2b wykaz usług.docx
Zał. 3 wykaz narzędzi i urządzeń.docx
Zał. 4 oświadczenie wykonawcy.docx
Zał. 5 oświadczenie dot spełniania warunków.docx
Zał. 6 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx
Zał. 7 umowa.docx
Ogłoszenie i załączniki.pdf

sie 10, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 49

 

Prokuratura  Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 27 lipca 2017r. wszczęła śledztwo w sprawie mającego miejsce w okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 26 lipca 2017r. w miejscowości O. M., wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 49

 

Prokuratura  Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 27 lipca 2017r. wszczęła śledztwo w sprawie mającego miejsce w okresie od bliżej nieustalonego dnia do dnia 26 lipca 2017r. w miejscowości O. M., wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wytwarzania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci mefedronu o wadze co najmniej 25 gram;
tj.o czyn z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
W toku śledztwa przedstawiono zarzuty Bartoszowi K, Michałowi W. oraz Wiktorowi R. o przestępstwo z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu narkomanii. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach po 5.000 złotych, dozory policyjne oraz zakazy opuszczania kraju.

Strona 1 z 54  > >>Następna strona: Status prawny