Strona główna

Strona 1 z 48  > >>

cze 20, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

 KOMUNIKAT PRASOWY 39

 

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko Czesławowi C

 KOMUNIKAT PRASOWY 39

 

 

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko Czesławowi C., któremu przedstawiono zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Podczas zdarzenia z dnia 10 czerwca 2017r. używał wobec funkcjonariuszy siekiery, rzucał w nich metalowymi garnkami oraz szklanymi słoikami. Jeden z policjantów doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrój zdrowia na czas poniżej 7 dni. Wobec Czesława C. Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował tymczasowe aresztowanie. 

cze 13, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

  Ostrołęka, dnia  13 czerwca 2017 roku

 

PO VII WB 262.16.2017

Rej. zam.13.2017                                                                                              

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku i poza jej obszarem.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług  przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku  oraz poza jej obszarem.

            

 Ostrołęka, dnia  13 czerwca 2017 roku

 

PO VII WB 262.16.2017

Rej. zam.13.2017                                                                                              

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku i poza jej obszarem.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług  przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku  oraz poza jej obszarem.

 

Tabela nr 1: Liczba i rodzaje usług

Lp

Rodzaj usługi

liczba

1

Przygotowanie zwłok do transportu/przekazania
- łączny koszt wniesienia i wyniesienia zwłok do/ z samochodu (należy uwzględnić  koszt włożenia zwłok do worka, przeniesienia ich oraz wszelkie materiały i inne koszty nie wymienione  a konieczne do prawidłowego wykonania usługi)- ryczałt

100

2

Szacowana liczba kilometrów w okresie obowiązywania umowy

7587

3

Przechowywanie zwłok w ciągu 1 dnia (kalendarzowego)- ryczałt

8

4

Przechowywanie zwłok powyżej 1 dnia (kalendarzowego)-ryczałt

UWAGA: zwłoki przechowywane są średnio od 2 do 3 dni

67

UWAGA: Podana liczba usług jest szacunkowa i służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi.

 

2.      Usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.

3.      Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.

4.      Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu  przyjęcia zlecenia. Jako „miejsce zdarzenia” rozumie się miejsce określone w zleceniu.

5.      Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 – 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).

6.      W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:

¾    przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,

¾    dojazd na miejsce zdarzenia,

¾    odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się,  do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu
i życiu pracowników wykonawcy, zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie).

¾    włożenie zwłok do worka,

¾    przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,

¾    włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,

¾    przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,

¾    zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,

¾    przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok,

¾    nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne),

¾    pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane
w miejscowości, w której dana prokuratura rejonowa ma swoją siedzibę,

¾    zapewnienie  niezbędnych do wykonania usługi  materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu.

¾    zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok.

 

7.      Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

Mapa zasięgu terytorialnego jednostki dostępna jest na stronie http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left

 

II.                 Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III.              Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

a)      wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do przewozu i przechowywania  zwłok
jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia,

w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami i kopią dowodów rejestracyjnych (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk) do wykazu należy dołączyć dokumenty
z właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające pojazdy do przewozu zwłok (załącznik nr 2);

b)      dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

 

IV.              Kryteria wyboru ofert:

           Cena- waga 80%

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                 


                   C najn.

        Co =  ------------- x 80

                    C of

Co -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,

C najn.-najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,

C of    -  cena badanej ofert


 Jakość- waga 20 %, w tym podkryteria pozacenowe:

 

- obsługa (komunikacja z zamawiającym, sposoby kontaktu) 10 %

10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”

5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”

0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”

- organizacja zespołu (czytelność podziału ról i zakresu odpowiedzialności członków zespołu, zastępstwo) 10%

10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”

5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”

0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”

 

Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych
z powyższych kryteriów.

 

V.                Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

VI.             Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami.

VII.           Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do 16 czerwca 2017r.  do godz. 10:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie.  Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl

VIII.        Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX.             Termin i miejsce składania ofert:  do 21 czerwca 2017r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37a

¾    osobiście,

¾    za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

¾    pocztą elektroniczną (skan oferty w PDF) na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl,

¾    faksem na nr 29 767 07 40.

X.                Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2017r.  do 31 sierpnia 2018r.

XI.             Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.

 

 

 

 

Załączniki:

1.       załącznik 1 (docx)

2.       załącznik 2 (pdf)

 

 

cze 1, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 38

 

W nawiązaniu do treści komunikatu nr 37 z 2016r. Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce informuję, że Wydział I Śledczy tut. Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce w dniu 26 maja 2017r. skierował do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Alicji B....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 38

 

W nawiązaniu do treści komunikatu nr 37 z 2016r. Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce informuję, że Wydział I Śledczy tut. Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce w dniu 26 maja 2017r. skierował do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Alicji B. podejrzanej o to, że w dniu 14 listopada 2016r. w miejscowości K. gm. P. w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia nowonarodzonego dziecka płci męskiej zdolnego do życia zewnątrzłonowego, dojrzałego, zdrowego i żywego, poprzez przerwanie pępowiny i uciskanie w okolicy szyi powodując masywne przekrwienie w zakresie tkanek miękkich szyi o przebiegu poprzecznym powodując gwałtowne uduszenie, co doprowadziło do natychmiastowego zgonu syna D., przy czym w chwili popełnienia czynu miała w znacznym stopniu ograniczoną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem, tj. o czyn z art. 149 kk w zw. z art. 31§ 2 kk.

maj 29, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 37

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratora Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Dominikowi R. podejrzanego o czyn z art. 200 § 1 kk. i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 200§ 1 kk in. Dominikowi R. przedstawiono zarzuty tj...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 37

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratora Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi śledztwo przeciwko Dominikowi R. podejrzanego o czyn z art. 200 § 1 kk. i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 200§ 1 kk in. Dominikowi R. przedstawiono zarzuty tj.

I. w nocy z 29 na 30 kwietnia 2017r. w bliżej nieustalonych miejscach w rejonie miejscowości K. na terenie gm. O.M. dwukrotnie usiłował doprowadzić małoletnią poniżej lat 15 do obcowania płciowego tj. art. 13 § 1 kk w zw. z art. 200§ 1 kk.

II. w nocy z 29 na 30 kwietnia 2017r. w bliżej nieustalonych miejscach w rejonie miejscowości K. na terenie gm. O.M. dwukrotnie usiłował doprowadzić małoletnią poniżej lat 15 do obcowania płciowego tj. z art. 200 § 1 kk. i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 200§ 1 kk. w zw. z art. 11§ 2 kk.

III. w dniu 16 maja 2017r. w miejscowości K. w powiecie O. działając wspólnie i w porozumieniu z Radosławem R. dokonał pobicia A. S. T., i D. H. w ten sposób, że przewrócili wymienionych na ziemię, bili rękami i kopali po głowie i całym ciele, uderzali wymienionych w głowę pistoletem do gry w „paintballa” w wyniku czego D. H. doznał obrażeń ciała, które powodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni tj. art. 157 § 1 kk,  zaś A. S. T. doznał obrażeń ciała, które powodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni tj. art. 157 § 1 kk.

IV. w dniu 16 maja 2017r. w miejscowości K. w powiecie O. groził P. N. pozbawienia życia przy czym groźby te  wzbudziły w nim uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione tj. o czyn z art. 190 § 1 kk.

V. w dniu 16 maja 2017r. na terenie w Szpitala Powiatowego w O. M. groził A. S. T i D. H. pozbawieniem życia przy czym  groźby te  wzbudziły w nim uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione tj. o czyn z art. 190 § 1 kk.

W dniu 16 maja 2017r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował areszt wobec Dominika R na okres 2 miesięcy.


maj 29, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 36

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo PR 2 Ds. 485.2017 przeciwko Markowi M. (21l.) i Marcinowi Adamowi O. (22l.) podejrzanych o zabójstwo (art. 148 § 1 kk.)....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 36

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo PR 2 Ds. 485.2017 przeciwko Markowi M. (21l.) i Marcinowi Adamowi O. (22l.) podejrzanych o zabójstwo (art. 148 § 1 kk.).
Markowi M. i Marcinowi Adamowi O. przedstawiono zarzut zabójstwa Jadwigi M. tj. w dniu 27 kwietnia 2017 roku w rejonie miejscowości G. gm. G. w okolicy ambony myśliwskiej usytuowanej na skraju lasu, działając wspólnie i w porozumieniu i w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia Jadwigi M. dokonali jej powieszenia na wymienionej ambonie, przy czym pokrzywdzona znajdowała się w stanie głębokiej nieprzytomności spowodowanej działaniem Marcina Adama O. polegającym na tym, że w dniu 26 kwietnia 2017r. wymieniony uderzył ja i kopnął w twarz, wskutek czego upadła, po czym pozostawili ją w lesie, gdzie (…) narażona była na działanie niskiej temperatury i hipotermię, a następnie w godzinach porannych następnego dnia znajdującą się w takim stanie wciągnęli na szczeble ambony, zawiązali sznurek na szyi i na schodach ambony, wskutek czego doszło do zgonu Jadwigi M., tj. o czyn z art. 148  § 1 k.k.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wobec Marka M. i Marcina Adama O. stosowane jest tymczasowe aresztowania na okres 3 miesięcy.

Strona 1 z 48  > >>Następna strona: Status prawny