Strona główna

Strona 1 z 31  > >>

gru 10, 2014
Kategoria: Komunikaty prasowe

Komunikat nr 1

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, że II Kongres Nauk Sądowych odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

 

Komunikat nr 1

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, że II Kongres Nauk Sądowych odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Tematyka kongresu:

1.       Zmiany w polskim prawie. Zasada kontradyktoryjności.
2.       Ustawa o biegłych, status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w kongresie zapraszamy wszystkich biegłych z list sądów okręgowych jak i biegłych powoływanych do sprawy (ad hoc) oraz rzeczoznawców. Zmiany, jakie będą obowiązywać w kodeksach w Polsce od 1 lipca 2015 roku dają nowe możliwości, ale i ryzyko dla ekspertów - przez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych na zlecenie kancelarii adwokackich. Zgodnie z harmonogramem prac nad ustawą o biegłych liczymy, iż do 20-tego czerwca zostanie ona przyjęta przez Sejm RP.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą ujęte w komunikacie nr 2, który ukaże się w styczniu 2015 roku.

 

Komitet Organizacyjny Dr med. Jerzy Pobocha                       Komitet Naukowy  prof. dr Tadeusz Tomaszewski

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
www.ptps.com.pl
e-mail: ptps@ptps.com.pl
tel: 605-053-894 i 506-728-740
fax: 091 – 881-21-34

 

lis 26, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 26 listopada 2014r.

VII G 25/42/14
Rej. zam. 30/14

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

          Uprzejmie informuję, iż zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz podnóżków...

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
                w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 26 listopada 2014r.

VII G 25/42/14
Rej. zam. 30/14

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

          Uprzejmie informuję, iż zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz podnóżków prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zostaje unieważnione.

 

  Prokurator Okręgowy

Edyta Książek Radomska

lis 25, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 25 listopada 2014r.

VII G 25/42/14

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
I PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

          W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 listopada 2014r. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz podnóżków, uprzejmie informuję, iż zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej krzesła biurowego –odnośnik szósty, który otrzymuje brzmienie:

 

Ostrołęka, dnia 25 listopada 2014r.

VII G 25/42/14

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
I PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

          W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 listopada 2014r. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz podnóżków, uprzejmie informuję, iż zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej krzesła biurowego –odnośnik szósty, który otrzymuje brzmienie:

„regulowana lub stała wysokość podłokietników”.

          Ponadto informuję, iż termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 27 listopada 2014r. do godz. 09:30.
          Powyższe doprecyzowanie jest wiążące dla wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy

       w Ostrołęce

 

lis 24, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 24 listopada 2014r.

VII G. 25/42/14
Rej. zam. 30/14

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

          W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 listopada 2014r. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz podnóżków, uprzejmie informuję, iż zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty.

 

Ostrołęka, dnia 24 listopada 2014r.

VII G. 25/42/14
Rej. zam. 30/14

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

          W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 listopada 2014r. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz podnóżków, uprzejmie informuję, iż zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty.
          Doprecyzowania zawarte ww. dokumentach są obowiązujące dla wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy

        w Ostrołęce

Załączniki:
1.    Opis przedmiotu zamówienia (po zmianach)
2.    Formularz oferty (po zmianach)

 

lis 21, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 21 listopada 2014r.

VII G. 25/42/14
Rej. zam. 30/14

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz podnóżków.

 

Ostrołęka, dnia 21 listopada 2014r.

VII G. 25/42/14
Rej. zam. 30/14

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych oraz podnóżków.

I.    Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

II.    Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt 8 ustawy Pzp

III.    Warunki wymagane od Wykonawców:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- zdjęcie oferowanego produktu, dokumenty, atesty, certyfikaty potwierdzające, że oferowany przedmiot spełnia wymagania Zamawiającego.

IV.    Zamówienie jest udzielane w częściach. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub kilka części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.

V.    Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.

Obliczenie punktów:
                       C najn.
        Co =  ------------- x 100
                       C of


gdzie:
Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of         -  cena badanej oferty.

Cena podana w formularzu ofertowym powinna zawierać wszystkie koszty. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych  z realizacją zamówienia.

VI.    Informacje dotyczące opisu zamówienia można uzyskać pod nr tel. lub 29 767 07 34

VII.    Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania  ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami osobiście, pocztą lub przesłać faksem.

VIII.    Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00, 26 listopada 2014r., w Prokuraturze Okręgowej w  Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 34, nr fax. 29 767 07 40.

IX.    Warunki płatności: do 30 grudnia 2014r.

X.    Termin realizacji zamówienia: do 16 grudnia 2014r. (od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00-15:00).

XI.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy

       w Ostrołęce

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe krzesla i fotele + zalaczniki.pdf

Formularz oferty.docx

 

Strona 1 z 31  > >>Następna strona: Status prawny