Strona główna

Strona 1 z 53  > >>

mar 22, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.10.2018
Rej. zam. 9.2018

Sprostowanie
do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

          W opublikowanej w dniu 22 marca 2018 roku informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek, faksów, kopiarek  Zamawiający zamieścił błędną nazwę firmy, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu.

 

PO VII WB 262.10.2018
Rej. zam. 9.2018

Sprostowanie
do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

          W opublikowanej w dniu 22 marca 2018 roku informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp na sukcesywną dostawę tonerów do drukarek, faksów, kopiarek  Zamawiający zamieścił błędną nazwę firmy, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu.
          Poniżej Zamawiający przedstawia poprawną treść Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w niniejszym postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy Printex Sp z o.o. sp. k., Al. Piłsudskiego 105b, 05-270 Marki, która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonych kryteriach uzyskała:
          w kryterium cena: 89,02 pkt.
          w kryterium termin realizacji dostawy: 10 pkt.
łącznie 99,02 pkt.

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

 

Sprostowanie do informacji o wyborze oferty.pdf

mar 22, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262. 12.2018
Rej. zam. 11.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości.

 

PO VII WB 262. 12.2018
Rej. zam. 11.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości.

I. Opis przedmiotu zamówienia- zawarty w tabeli formularza ofertowego.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

  • sporządzenie oferty zgodnie z wzorcowym formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,

  • oferowane produkty muszą posiadać co najmniej sześciomiesięczny okres przydatności do użycia licząc od dnia dostawy.

IV. Kryteria wyboru ofert:
cena – 80%.
         Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                    C najn.
        Co =  ------------- x 80
                    C of

gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

termin realizacji dostawy – waga 20%
          następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 20 pkt
          od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt
          od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt

Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym faksem, pocztą elektroniczną (skan oferty w PDF)  bądź osobiście.

VI. Termin i miejsce składania ofert: do 26 marca 2018r. do godz. 10:00. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 35, email bpakula@prokuratura.ostroleka.pl lub fax. 29 767 07 40.

VII. Termin realizacji: do 31 grudnia 2018r.

VIII. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

Formularz ofertowy.docx
Zaproszenie i załączniki.pdf

 

mar 20, 2018
Kategoria: Oferty pracy

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.1.2018

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie  na stanowiska asystenta prokuratora w jednostkach okręgu ostrołęckiego
z dnia 19 marca 2018 roku

 

Sygn. konkursu PO IV WOS 1111.1.2018

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie  na stanowiska asystenta prokuratora w jednostkach okręgu ostrołęckiego
z dnia 19 marca 2018 roku

          Prokurator Okręgowy w Ostrołęce działając na podstawie art. 180 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 r., poz. 1767 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838)

ogłasza konkurs sygn. PO IV WOS 1111.1.2018 
na dwa stanowiska asystenta prokuratora w  jednostkach prokuratury w Ostrołęce
oraz jedno stanowisko asystenta prokuratora  w jednostce prokuratury w Wyszkowie

          Do podstawowego zakresu zadań na tym stanowisku będzie należało wykonywanie czynności wskazanych w art. 175 § 2 i 3  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 r., poz. 1767 ze zm.).

          Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni spełniać kryteria określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. 2017r.,  poz. 1767).

          Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19. Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta prokuratora (kandydaci) składają zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838), osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19 lub drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) – w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2) życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej Polsce i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. - Prawo o prokuraturze;
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

          Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

          Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu, będą umieszczane w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, na stronie internetowej tejże prokuratury – www.ostroleka.po.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Konkurs składa się z trzech etapów i zostanie przeprowadzony w poniżej wskazanych terminach:
1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia warunków formalnych przystąpienia do konkursu w terminie do dnia 10 maja 2018 roku;
2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów  z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego - w dniu 18 maja 2018 roku o godz. 10.00, sala konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19.
3) rozmowy kwalifikacyjnej - w dniach 28 i 29 maja 2018 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19.
Kandydaci przystępujący do kolejnych etapów konkursu powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

          Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu określone są w § 7-11 cyt. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838).

          Informacja o wynikach konkursu – ze wskazaniem kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz rezerwowa lista kandydatów albo informacja, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów – zostaną zamieszczone w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, na stronie internetowej tejże prokuratury – www.ostroleka.po.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Prokurator Okręgowy
      Dorota Łada

mar 16, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 13

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo przeciwko Piotrowi K. i Grzegorzowi W.

 

KOMUNIKAT PRASOWY 13

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo przeciwko Piotrowi K. i Grzegorzowi W. podejrzanym o to, że w dniu 8 marca 2018r. w Makowie Mazowieckim, działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, dokonali rozboju na osobie Adama W. w ten sposób, że używając przemocy w postaci zadawania mu uderzeń rękami po głowie i całym ciele oraz duszeniu, doprowadzili go do stanu nieprzytomności, a następnie zabrali mu w celu przywłaszczenia lodówkę i telefon komórkowy marki Akai o łącznej wartości 380 złotych, tj. o czyn z art. 280 § 1 kk. Sąd Rejonowy w Przasnyszu w dniu 10 marca 2018r. na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

mar 15, 2018
Kategoria: Listy gończe

 
Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Tomasz Wielgat

 

 

Imię i nazwisko:

Tomasz Wielgat

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Kazimierz

Data i miejsce urodzenia:

12 października 1975r., Łochów

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

Nasielsk, ul. Warszawska 25 m. 11

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 209 § 1a kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 1Ds 780.2017 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Strona 1 z 53  > >>Następna strona: Status prawny