Strona główna

Strona 1 z 29  > >>

wrz 23, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

Komunikat Prasowy 29


          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego w okresie od 02 września 2016r. do 03 września 2016r. pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem...

 

Komunikat Prasowy 29

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuję, iż prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego w okresie od 02 września 2016r. do 03 września 2016r. pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem Sebastiana W. tj. o czyn z art. 189 § 3 kk. i in., oraz w sprawie zaistniałego w nocy z 01/02 września  2016r. zmuszania Ewy B. do określonego zachowania, tj. o czyn z art. 191 § 1 kk. W jego toku zatrzymano trzech mężczyzn – Artura Krzysztofa J., Bolesława O. i Alberta K., którym przedstawiono zarzuty, iż:
          - w okresie od 2 września 2016r. do 3 września 2016r. w rejonie M. działając wspólnie i w porozumieniu, pozbawili wolności ze szczególnym udręczeniem powodując u niego szereg obrażeń ciała, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała poniżej 7 dni w myśl art. 157§ 2kk., czym narażali go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o przestępstwo z art. 189 § 3kk. i art. 158§ 1 kk. i art. 191§ 1 kk. w zw. z art. 11§ 2 kk.
          Ponadto Arturowi Krzysztofowi J. przedstawiono trzy inne zarzuty:zmuszania Ewy B. do określonego zachowania w postaci zaniechania zawiadomienia policji o przestępstwie, tj. o czyn z art. 191§ 1kk., uszkodzenia ciała Ewy B., tj. o czyn z art. 157§ 2kk., a także wcześniej zaistniałych gróźb karalnych na szkodę Sebastiana W. tj. o czyn z art. 190 § 1kk.
Postanowieniem z 07 i 08 września 2016r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania (wobec Artura Krzysztofa J. i Bogusława O.) oraz 2 miesięcy od dnia zatrzymania (wobec Alberta K.).

 

wrz 23, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia  23  września 2016r.

PO III G 25.30.2016
Rej. zam. 20.2016

ZAPYTANIE  OFERTOWE

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dzierżawę 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

 

Ostrołęka, dnia  23  września 2016r.

PO III G 25.30.2016
Rej. zam. 20.2016

ZAPYTANIE  OFERTOWE

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na dzierżawę 14 szt. urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 14 szt. kserokopiarek w:

1. Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce – 4 szt. 
2. Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce – 3 szt.
3. Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Maz. – 2 szt.
4. Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu – 2 szt. 
5. Prokuraturze Rejonowej Pułtusku – 2 szt.
6. Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie – 1 szt.

o parametrach nie gorszych niż:

Stan techniczny kopiarek powinien umożliwić ich sprawne funkcjonowanie przez okres trwania umowy. 

Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną proponowanego sprzętu.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt 8 ustawy Pzp.

III. Warunki wymagane od Wykonawców:

- aktualne uprawnienie do odbioru odpadu (opakowań po zużytych tonerach) lub umowę z podmiotem uprawnionym do odbioru i utylizacji;
- w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo;
- akceptacja projektu umowy.

IV. Kryteria wyboru ofert: 
          cena oferty – waga  80  %

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium
                    C najn.
        Co =  ------------- x 80
                    C of

gdzie:
Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of          -  cena badanej oferty.

          Termin realizacji dostawy tonerów do dzierżawionych urządzeń  – waga 20%

a) dostawa następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania-20 pkt.
b) dostawa w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania-10 pkt.
c) dostawa w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania- 0 pkt.

Oferta wykonawcy oferującego dostawę tonerów do dzierżawionych urządzeń w terminie dłuższym niż 3 dni robocze zostanie odrzucona.

V. Wykonawcy mogą kierować pytania dot. niniejszego postępowania na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl do dnia 26.09.2016 r. 

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub faksem na formularzu  oferty stanowiącym załącznik nr 1 wraz z wymaganymi dokumentami. 

VII. Termin i miejsce składania ofert: do 30.09.2016 r. w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 35 (III piętro), fax  29 767 07 70.

VIII. Termin realizacji: od 22 października 2016 do 31 lipca 2018r.

IX.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce

      Dorota Łada

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.docx
2. Projekt umowy.docx
3. Zapytanie ofertowe i załączniki.pdf

 

wrz 21, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

PO II A 060.35.2016

KOMUNIKAT PRASOWY 28

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż postanowieniami z dnia 19 września 2016r. Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 6 września 2016r. wypadku drogowego...

 

PO II A 060.35.2016

KOMUNIKAT PRASOWY 28

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż postanowieniami z dnia 19 września 2016r. Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 6 września 2016r. wypadku drogowego, w wyniku którego obrażenia ciała doznał Paweł F. tj. o czyn z art. 177§1 kk. 
          Jak wynika ze wstępnych ustaleń Paweł F. został potrącony przez prowadzącego samochód funkcjonariusza KPP w Ostrowi Mazowieckiej. Badania wykazały, że kierowca był trzeźwy, zaś pieszy w stanie nietrzeźwym.

 

            Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

wrz 14, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 27


Prokuratura Okręgowa informuje, iż Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce na uchwałę Rady Gminy w Andrzejewie...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 27

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce na uchwałę Rady Gminy w Andrzejewie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo i stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał. Uchwała podwyższała stawkę podatku od środków transportowych.

 

            Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

 

wrz 7, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

  Komunikat Prasowy 26

 

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie przeciwko Patrykowi M. podejrzanego 
o to że:

 Komunikat Prasowy 26

 

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie przeciwko Patrykowi M. podejrzanego
o to że:

            I. w dniu 29 sierpnia 2016r. w rejonowej Ostrowi Mazowieckiej prowadząc samochód marki Ford, umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym
w ten sposób, że nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącemu przez przejście dla pieszych Albertowi D. potrącając go w wyniku czego pieszy przewieziony do szpitala zmarł,
a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia, tj. o czyn z art. 177§2 kk w zw. z art. 178§1 kk.

            II. w dniu 29 sierpnia 2016r. w rejonowej Ostrowi Mazowieckiej nie udzielił pomocy znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednio niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Albertowi D. mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 162§2 1 kk.

            Postanowieniem z dnia 1 września  2016r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej wobec Patryka M zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy od dnia zatrzymania.

 

                Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

                                                               Elżbieta Edyta Łukasiewicz

Strona 1 z 29  > >>Następna strona: Status prawny