Strona główna

Strona 1 z 22  > >>

wrz 25, 2015
Kategoria: Ogłoszenia

 

W dniach 12 - 17 października 2015r. będzie obchodzony

Tydzień Mediacji - pod hasłem
"Masz prawo do mediacji"

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce
i podległych jej jednostek,
będą bezpłatnie udzielali niezbędnych informacji o stosowaniu
mediacji w postępowaniu przygotowawczym

Zapraszamy osoby zainteresowane
w dniach od 12 do 16 października 2015r.

w godz. 9:00 - 15:00W dniach 12 - 17 października 2015r. będzie obchodzony

Tydzień Mediacji - pod hasłem
"Masz prawo do mediacji"

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce
i podległych jej jednostek,
będą bezpłatnie udzielali niezbędnych informacji o stosowaniu
mediacji w postępowaniu przygotowawczym

Zapraszamy osoby zainteresowane
w dniach od 12 do 16 października 2015r.

w godz. 9:00 - 15:00

 

wrz 25, 2015
Kategoria: Oferty pracy

 

I K 1111/2/15

Ogłoszenie
Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora
z dnia 25 września 2015r.

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce, działając na podstawie art. 100 c ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.)

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora 
w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

 

 

I K 1111/2/15

Ogłoszenie
Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora
z dnia 25 września 2015r.

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce, działając na podstawie art. 100 c ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.)

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora 
w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

Oznaczenie konkursu: I K 1111 / 2 /15.
Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 1.

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
4. ukończył 24 lata,

          Przed zatrudnieniem asystenta prokuratora Prokurator Okręgowy zasięga informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego. 
          Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudniani. Staż trwa sześć miesięcy.
          Do czasu ukończenia stażu asystenta prokuratora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
          Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

          Wynagrodzenie stażysty i asystenta prokuratora określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. 

          Konkurs  odbędzie się  w listopadzie 2015 roku, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w  Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 na zasadach określonych w  rozporządzeniu   Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 22 września 2015 r., poz. 1436). Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
     
Wymagane dokumenty:

1) zgłoszenie i wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,
2) życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 100 c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
6) aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

          Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

          Dokumenty należy złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce do dnia 28 października 2015 roku lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Prokuratury, ze wskazaniem oznaczenia konkursu; w tym przypadku za datę  złożenia zgłoszenia  uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

          Po weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym lista kandydatów  dopuszczonych do testu i pracy pisemnej  zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu.

          W ten sam sposób zostanie opublikowana informacja o wynikach konkursu – ze wskazaniem kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia oraz kandydata rezerwowego.

          Po zakończeniu konkursu osoby niezakwalifikowane będą mogły odebrać dołączone do zgłoszenia dokumenty; w wypadku nieodebrania w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku konkursu dokumenty te zostaną zniszczone.

          Telefoniczne informacje o konkursie uzyskać można pod numerem 29 767 07 28.

 

Prokurator Okręgowy 

Edyta Książek - Radomska

 

wrz 17, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, 17 września 2015r.

   PROKURATURA OKRĘGOWA
                 w Ostrołęce
tel. (029) 7670732 fax. (029) 7670740
 sekretariat@prokuratura.ostroleka.pl


III G 25/26/15
ZP-5/15


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY


          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 prowadząc postępowanie zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 907 ze zm.), w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, numer w ogłoszonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia: 130113 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015, w przedmiocie zamówienia „usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynków” stosownie do treści art. 92 ust. 2 zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca

 

Ostrołęka, 17 września 2015r.

      PROKURATURA OKRĘGOWA
                 w Ostrołęce
tel. (029) 7670732 fax. (029) 7670740
 sekretariat@prokuratura.ostroleka.pl

 

III G 25/26/15
ZP-5/15

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 prowadząc postępowanie zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 907 ze zm.), w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, numer w ogłoszonym przetargu nieograniczonym numer ogłoszenia: 130113 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015, w przedmiocie zamówienia „usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynków” stosownie do treści art. 92 ust. 2 zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca

Agencja Ochrony Osób i Mienia  Grom Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania wynikające z Ustawy Pzp, oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ. W oparciu o ustalone kryteria wyboru, jest najkorzystniejszą ofertą:
          w kryterium cena 70% uzyskał 69,88 pkt.
          w kryterium doświadczenie 30% - uzyskał 30 pkt. 
Łączna liczba punktów:  99,88 pkt.

Oferta nw. wykonawcy uzyskała:
RR Security Grupa Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 83 lok. 7, 05-402 Otwock- lider konsorcjum, RR Security Sp. z o.o. ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa
Ww. oferta w kryterium cena otrzymała  70 pkt.
Ww. oferta w kryterium doświadczenie otrzymała 15 pkt.- wykazano świadczenie jednej usługi  w obiektach sądów i prokuratur.
Łącznie przyznano 85 pkt.

 

Prokurator Okręgowy 

Edyta Książek- Radomska

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze.pdf

 

wrz 9, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
               w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 09 września 2015r. 

ZP – 5/2015
III G 25/26/15

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej


Dotyczy przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:  
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynków.

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka informuje, iż  na podstawie treści art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Pzp, w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, numer ogłoszenia: 130113 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 zmienia treść załącznika nr 3 do siwz „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
          w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 09 września 2015r. 

ZP – 5/2015
III G 25/26/15

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:  
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynków.

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka informuje, iż  na podstawie treści art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Pzp, w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, numer ogłoszenia: 130113 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 zmienia treść załącznika nr 3 do siwz „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”
Było:

„Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem”
Powinno być:

„Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynków”.

 

Prokurator Okręgowy

Edyta Książek-Radomska

 

Pliki do pobrania:

Sprostowanie oczywistej omyłlki pisarskiej.pdf

Aktualna siwz i załączniki.doc

 

wrz 8, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
               w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 08 września 2015r. 

ZP – 5/2015I
II G 25/26/15

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynków.

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
           w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 08 września 2015r. 

ZP – 5/2015I
II G 25/26/15

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia:
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych wraz z usługą odśnieżania, utrzymania porządku wokół budynków.

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka wyjaśnia stosownie do treści art. 38 ust. 1 w związku z ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Pzp, w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, numer ogłoszenia: 130113 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015

Zapytanie 1
W formularzu ofertowym jako usługa widnieje wpis „Impuls (tj. przyjazd patrolu interwencyjnego do chronionego budynku”. Proszę o wytłumaczenie tej usługi oraz liczy 20, która jest obok wpisu tzn. do czego odnosi się ta liczba?

Wyjaśnienie 1
Usługa ta oznacza przyjazd patrolu Wykonawcy do budynku Zamawiającego, po uzyskaniu impulsu, sygnału z systemów alarmowych lub po uzyskaniu zlecenia np. telefonicznego od Zamawiającego w celu przeprowadzenia interwencji lub sprawdzenia sytuacji w budynku. Wskazana liczba oznacza ilość przewidywanych w okresie obowiązywania umowy usług- w tym przypadku Zamawiający przewiduje 20 przyjazdów.

Zapytanie 2
Czy Zamawiający wymaga, aby osoby świadczące usługę ochronną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej  były zatrudnione na umowę o pracę?

Wyjaśnienie 2
Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

Zapytanie 3
Czy Zamawiający wymaga, aby patrole interwencyjne wyposażone były w broń palną?

Wyjaśnienie 3
Nie. 

Zapytanie 4
Czy system ochrony pożarowej musi być podpięty pod Państwową Straż Pożarną?

Wyjaśnienie 4
Nie.

Zapytanie 5
Czy pracownicy ochrony świadczący usługę muszą przedstawić zaświadczenie o niekaralności?

Wyjaśnienie 5
Tak.

Zapytanie 6
W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje na obowiązek wyposażenia pracowników ochrony w paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA. Jednak zgodnie z Rozporządzeniem  MSWiA w sprawie zasad ewidencjonowania  broni i amunicji z 21 października 2011r., par. 2 pkt. 6  wskazuje, że koncesjonowany przedsiębiorca może być wyposażony jedynie w paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA. Ponadto narzuca się obowiązek odpowiedniego przechowania takiego paralizatora (magazyn broni lub pomieszczenie  do przechowywania  broni i amunicji). Czy w związku z tym Zamawiający podtrzymuje swój zapis odnośnie wyposażenia  pracowników ochrony  bezwzględnie w paralizatory o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA?

Wyjaśnienie 6
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia dysponował uzbrojonymi formacjami. Zgodnie z zapisami SIWZ wymaga, aby pracownicy Wykonawcy byli wyposażeni w paralizatory o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA oraz w środki przymusu bezpośredniego.

 

Prokurator Okręgowy

Edyta Książek-Radomska

 

Pliki do pobrania:

Wyjaśniania.pdf

 

 

Strona 1 z 22  > >>Następna strona: Status prawny