Strona główna

Strona 1 z 30  > >>

kwi 18, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 18 kwietnia 2014r.

VII G. 25/ 15 /14
Rej. zam. 10 /14

INFORMACJA
O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

          Uprzejmie informuję, iż termin składania ofert na  świadczenie usług z zakresu medycyny pracy...

 

Ostrołęka, dnia 18 kwietnia 2014r.

VII G. 25/ 15 /14
Rej. zam. 10 /14

INFORMACJA
O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

          Uprzejmie informuję, iż termin składania ofert na  świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego został przedłużony do dnia 24 kwietnia 2014r.

 

             Zastępca
Prokuratora Okręgowego
     Robert Strzemiński

 

kwi 16, 2014
Kategoria: Ogłoszenia

 


Komunikat

Uprzejmie informuję, iż 2 maja 2014r. jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i w prokuraturach rejonowych okręgu ostrołęckiego.

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego

  Robert Strzemiński

 


Komunikat

Uprzejmie informuję, iż 2 maja 2014r. jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce i w prokuraturach rejonowych okręgu ostrołęckiego.

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego

  Robert Strzemiński

kwi 15, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 15 kwietnia 2014r.

VII G. 25/15/14
Rej. zam. 10/14

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na  świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego.

 

Ostrołęka, dnia 15 kwietnia 2014r.

VII G. 25/15/14
Rej. zam. 10/14

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  zaprasza do złożenia oferty cenowej na  świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego.

I.    Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi profilaktycznych badań lekarskich zgodnie z Kodeksem pracy (tj. Dz.U.1998.21.94 ze zm.), Ustawą o służbie medycyny pracy z dn. 27 czerwca 1997r. (tj. Dz.U.2004.125.1317 ze zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, a następnie wydanie orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia lekarskiego dla pracowników:

Część I: Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce
Część II: Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej
Część III:  Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu
Część IV: Prokuratury Rejonowej w Pułtusku
Część V: Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań profilaktycznych:
a) wstępnych
b) okresowych
c) kontrolnych - dotyczących pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni lub w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pracownika.

W przypadku osób niepełnosprawnych, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne będzie zobowiązany do wydania zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy w związku z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2011.127.721 ze zm.).
Współpraca ze służbą bhp Zamawiającego na rzecz jego pracowników w celu zapewnienia bezpiecznych, higienicznych i zdrowych warunków pracy.

 

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Ostrołęce

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie

Badania ogólne

86

16

22

21

18

Badania okulistyczne

86

16

22

21

18

Badania laryngologiczne

7

3

3

2

3

Badania neurologiczne

7

3

3

2

3

EKG

54

10

13

12

10

Poziom cukru

5

2

2

2

2

Cholesterol

45

9

12

12

9

morfologia

10

3

3

3

3

OB

10

3

3

3

3

mocz

10

3

3

3

3

Współpraca/konsultacje/ ze służbą BHP (za 1 godz.)

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podane w tabeli liczby służą jedynie do porównania ofert. Zamawiający zapłaci za faktycznie zlecone przez lekarza medycyny pracy i wykonane badania zgodnie z obowiązującymi przepisami,  za niezrealizowane badania wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń. Ewentualny koszt wydania zaświadczenia lekarskiego musi być wliczony w cenę badania.

II.    Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4, pkt 8 ustawy Pzp

III.    Warunki wymagane od Wykonawców:

- aktualny wpis do rejestru ZOZ (część dotycząca przedmiotu zamówienia);
- aktualny odpis z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- dołączenie do oferty aktualnego cennika usług medycznych;
- zatrudnianie co najmniej dwóch lekarzy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych (w celu zapewnienia ciągłości usługi)
- badania muszą być wykonywane w miejscowości będącej siedzibą danej jednostki prokuratury.

IV.    Kryteria wyboru ofert: cena ofert – 100 %

Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium
                    C najn.
        Co =  ------------- x 100
                    C of
gdzie:
Co            -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.     -  najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of          -  cena badanej oferty.

V.    Informacje dotyczące opisu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 29 767 07 53.

VI.    Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  osobiście,  za pośrednictwem poczty  na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi dokumentami lub faksem nr 29 767 07 40.

VII.    Termin i miejsce składania ofert: do 22 kwietnia 2014r w Prokuraturze Okręgowej w  Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19, pokój nr 35 (III piętro)

VIII.    Warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury.

IX.    Termin obowiązywania umowy: od 12 maja 2014 do 11 maja 2017r. lub do wcześniejszego wyczerpania wartości przedmiotu umowy.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Zapytanie ofertowe + zalaczniki.pdf

kwi 7, 2014
Kategoria: Oferty pracy

Ostrołęka, 2014-04-07

PROKURATURA OKRĘGOWA
               w Ostrołęce

I K 1112/6/14

Ogłoszenie

          Na podstawie art. 100 ust. 1 w zw. z art. 14b ust. 5 i art. 22b pkt 2 ustawy z 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011r., nr 270, poz. 1599 ze zm.) zawiadamiam, że na dzień 16 kwietnia 2014r....

 

Ostrołęka, 2014-04-07

PROKURATURA OKRĘGOWA
               w Ostrołęce

I K 1112/6/14

Ogłoszenie

          Na podstawie art. 100 ust. 1 w zw. z art. 14b ust. 5 i art. 22b pkt 2 ustawy z 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011r., nr 270, poz. 1599 ze zm.) zawiadamiam, że na dzień 16 kwietnia 2014r. (środa) na godz. 10,00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19  wyznaczono posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej celem wyrażenia opinii o kandydatach na stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie.
          Kandydaci mogą wziąć udział w posiedzeniu.

Prokurator Okręgowy

w/z Robert Strzemiński

    Zastępca Prokuratora Okręgowego

 

mar 28, 2014
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 24293-2014 z dnia 2014-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrołęka
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet dla jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego. Wykonawca w ramach usługi dostępu do Internetu zapewni: dla Prokuratury...
Termin składania ofert: 2014-02-14

_________________________________________________________________________
Ostrołęka: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet dla jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego
Numer ogłoszenia: 66091 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 24293-2014 z dnia 2014-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrołęka
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet dla jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego. Wykonawca w ramach usługi dostępu do Internetu zapewni: dla Prokuratury...
Termin składania ofert: 2014-02-14

_________________________________________________________________________
Ostrołęka: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet dla jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego
Numer ogłoszenia: 66091 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24293 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19/28, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7670700, faks 029 7670741.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet dla jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do sieci Internet dla jednostek prokuratury okręgu ostrołęckiego. Wykonawca w ramach usługi dostępu do Internetu zapewni: dla Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce: prędkość pobierania danych min. 10 Mb/s, prędkość wysyłania danych min. 1 Mb/s, bez limitu ilości pobierania danych, stałe adresy IP min. 3, urządzenie dostępowe 1szt.; dla Prokuratur Rejonowych: prędkość pobierania danych min. 2 Mb/s, prędkość wysyłania danych min. 512 Mb/s, bez limitu ilości pobierania danych, stałe adresy IP min. 1 na każdą jednostkę, urządzenie dostępowe 1 szt. na każda jednostkę..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8, 72.40.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•    Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 109681,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 59712,45
•    Oferta z najniższą ceną: 59712,45 / Oferta z najwyższą ceną: 96268,81
•    Waluta: PLN.

 

Strona 1 z 30  > >>Następna strona: Status prawny