Strona główna

Strona 1 z 26  > >>

kwi 20, 2015
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.prokuratura.ostroleka.pl

______________________________________________________________________________
Ostrołęka: Świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem
Numer ogłoszenia: 55499 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.prokuratura.ostroleka.pl

 

______________________________________________________________________________
Ostrołęka: Świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem
Numer ogłoszenia: 55499 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce , ul. Kościuszki 19/28, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7670700, faks 029 7670741.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.ostroleka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i poza jej obszarem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem. część I: Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Ostrołęce. część II: Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej. część III: Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu: powiat Przasnysz. część IV: Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu : powiat Maków Mazowiecki. część V: Prokuratura Rejonowa w Pułtusku. część VI: Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie. 2.Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.3.Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.4.Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako miejsce zdarzenia rozumie się miejsce określone w zleceniu.5.Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).6.W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi: przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,dojazd na miejsce zdarzenia,odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy (zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie). włożenie zwłok do worka,przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie, zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów. przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok, nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne), pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane na obszarze właściwości danej jednostki prokuratury, zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok. 7.Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 33.94.20.00-5, 33.94.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada środki transportu drogowego przeznaczone do transportu zwłok i szczątków ludzkich spełniające wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) oraz że dysponuje odpowiednio wyposażonym pomieszczeniem do przechowywania zwłok ludzkich. Pomieszczenie musi być zlokalizowane na terenie działania danej jednostki. Do wykazów należy dołączyć np. opinie, protokoły kontroli z właściwej Stacji Inspekcji Sanitarno - Epidemiologicznej dopuszczającymi pomieszczenia do przechowywania zwłok ludzkich oraz pojazdy do przewozu zwłok wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 92

2 - jakość - 8

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.ostroleka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka, pok. 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka, pok. 35.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Ostrołęce oraz poza jej obszarem.2.Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.3.Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.4.Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako miejsce zdarzenia rozumie się miejsce określone w zleceniu.5.Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).6.W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi: przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,dojazd na miejsce zdarzenia,odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy (zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie). włożenie zwłok do worka,przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie, zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów. przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok, nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne), pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane na obszarze właściwości danej jednostki prokuratury, zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok. 7.Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 33.94.20.00-5, 33.94.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 92

o 2. jakość - 8

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz poza jej obszarem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz poza jej obszarem. 2.Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.3.Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.4.Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako miejsce zdarzenia rozumie się miejsce określone w zleceniu.5.Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).6.W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi: przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,dojazd na miejsce zdarzenia,odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy (zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie). włożenie zwłok do worka,przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie, zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów. przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok, nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne), pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane na obszarze właściwości danej jednostki prokuratury, zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok. 7.Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 33.94.20.00-5, 33.94.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 92

o 2. jakość - 8

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu- powiat Przasnysz oraz poza jej obszarem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu- powiat Przasnysz oraz poza jej obszarem 2.Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.3.Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.4.Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako miejsce zdarzenia rozumie się miejsce określone w zleceniu.5.Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).6.W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi: przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,dojazd na miejsce zdarzenia,odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy (zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie). włożenie zwłok do worka,przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie, zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów. przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok, nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne), pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane na obszarze właściwości danej jednostki prokuratury, zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok. 7.Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 33.94.20.00-5, 33.94.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 92

o 2. jakość - 8

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu- powiat Maków Mazowiecki oraz poza jej obszarem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu- powiat Maków Mazowiecki oraz poza jej obszarem. 2.Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.3.Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.4.Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako miejsce zdarzenia rozumie się miejsce określone w zleceniu.5.Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).6.W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi: przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,dojazd na miejsce zdarzenia,odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy (zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie). włożenie zwłok do worka,przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie, zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów. przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok, nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne), pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu- powiat Maków Mazowiecki, zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok. 7.Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 33.94.20.00-5, 33.94.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 92

o 2. jakość - 8 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Putusku oraz poza jej obszarem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Pułtusku oraz poza jej obszarem. 2.Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.3.Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.4.Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako miejsce zdarzenia rozumie się miejsce określone w zleceniu.5.Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).6.W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi: przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,dojazd na miejsce zdarzenia,odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy (zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie). włożenie zwłok do worka,przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie, zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów. przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok, nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne), pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane na obszarze właściwości danej jednostki prokuratury, zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok. 7.Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 33.94.20.00-5, 33.94.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 92

o 2. jakość - 8 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie oraz poza jej obszarem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie i poza jej obszarem. 2.Usługa świadczona będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.3.Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.4.Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu przyjęcia zlecenia. Jako miejsce zdarzenia rozumie się miejsce określone w zleceniu.5.Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 - 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).6.W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi: przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,dojazd na miejsce zdarzenia,odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się, do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy (zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie). włożenie zwłok do worka,przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie, zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów. przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok, nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne), pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane na obszarze właściwości danej jednostki prokuratury, zapewnienie niezbędnych do wykonania usługi materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok. 7.Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.00.00-7, 33.94.20.00-5, 33.94.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o 1. Cena - 92

o 2. jakość - 8

 

Załączniki:

 

kwi 13, 2015
Kategoria: Komunikaty prasowe

 

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE
WYDZIAŁ V ŚLEDCZY

07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 19, tel. 0-29 767-07-17, fax. 0-29 767-07-43
______________________________________________________________________________

Ostrołęka, dnia 07 kwietnia 2015 roku 

Sygn. V Ds. 66/12

 

ZAWIADOMIENIE

 

          Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce zawiadamia, iż śledztwo, o sygn. V Ds. 66/12,  prowadzone przeciwko Robertowi K....

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE
WYDZIAŁ V ŚLEDCZY

07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 19, tel. 0-29 767-07-17, fax. 0-29 767-07-43
______________________________________________________________________________

Ostrołęka, dnia 07 kwietnia 2015 roku 

Sygn. V Ds. 66/12

 

ZAWIADOMIENIE

 

          Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce zawiadamia, iż śledztwo, o sygn. V Ds. 66/12,  prowadzone przeciwko Robertowi K. podejrzanemu o prowadzenie działalności parabankowej oraz dokonania oszustw na szkodę wielu osób tj. o czyn z art. 171 ust. 1 Bankowe prawo i art. 171 ust. 3 Bankowe prawo, decyzją Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej z dnia 26 marca 2015 roku zostało przedłużone do  dnia 28 czerwca  2015 roku.

 

 

mar 31, 2015
Kategoria: Komunikaty prasowe

 

I A 060/1/15

 

Komunikat Prasowy 2/15

 

          Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej nadzoruje wszczęte w dniu 20 grudnia 2014r. postępowanie 2Ds. 708/14 w sprawie przeciwko Januszowi B. podejrzanemu o to, że:

 

 

I A 060/1/15

 

Komunikat Prasowy 2/15

 

          Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej nadzoruje wszczęte w dniu 20 grudnia 2014r. postępowanie 2Ds. 708/14 w sprawie przeciwko Januszowi B. podejrzanemu o to, że:

w dniu 12 grudnia 2014r. w miejscowości Glina, rejon Ostrów Mazowiecka, groził Tomaszowi T. zabójstwem, zaś groźba ta wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę jej spełnienia,

tj. o czyn z art. 190 § 1 kk

w dniu 14 grudnia 2014r. w miejscowości Glina, rejon Ostrów Mazowiecka, groził Adamowi M. oraz za jego pośrednictwem Tomaszowi Topczewskiemu zabójstwem, zaś groźby te wzbudziły w pokrzywdzonych uzasadnioną obawę ich spełnienia,

tj. o czyn z art. 190 § 1 kk

w dniu 14 grudnia 2014r. w miejscowości Glina, rejon Ostrów Mazowiecka, uderzając Adama M, pięściami oraz kopiąc go po całym ciele, spowodował u niego obrażenia ciała w postaci obustronnych rozległych krwiaków okolicy czołowej, krwiaków okularowych obu oczodołów, rozległego krwiaka nasady nosa, krwiaka okolicy szyi po stronie prawej, krwiaka okolicy przedmostkowej, rozległego krwiaka klatki piersiowej po strome lewej, licznych rozległych krwiaków pleców, krwiaka okolicy biodrowej prawej, rozległego krwiaka uda prawego, rozległego krwiaka podudzia lewego, naruszających czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni,

tj. o czyn z art. 157 § 2 kk

w dniu 01 marca 2015r. w miejscowości Małkinia Górna, rejon Ostrów Mazowiecka,   groził - za pośrednictwem   innej   osoby  -  zabójstwem Tomaszowi T. i Kazimierzowi G. celem wywarcia na nich wpływu jako świadkom w sprawie 2 Ds. 708/14 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, 

tj. o czyn z art. 245 kk

W dniu 13 marca 2015r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej uwzględnił wniosek Prokuratora i zastosował wobec podejrzanego Janusza B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

 

Rzecznik Prasowy

Andrzej Rycharski

 

mar 31, 2015
Kategoria: Komunikaty prasowe

 

I A 060/1/15

 

Komunikat Prasowy 1/15

 

          Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej nadzoruje wszczęte w dniu 23 marca 2015r. dochodzenie 2Ds. 125/15 w sprawie przeciwko Zygmuntowi W. podejrzanemu o to, że: 

 

 

I A 060/1/15

 

Komunikat Prasowy 1/15

 

          Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej nadzoruje wszczęte w dniu 23 marca 2015r. dochodzenie 2Ds. 125/15 w sprawie przeciwko Zygmuntowi W. podejrzanemu o to, że: 

w okresie od 10 lutego 2015r. do 21 marca 2015r. w m. Rostki Wielkie znęcał się psychicznie nad żoną Danutą W. w ten sposób, że wyzywał ją słowami wulgarnymi, powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał ją wyganiał z domu, a nadto groził jej zabójstwem celem wywarcia na nią wpływu jako świadkowi w toczącej się równolegle sprawie IIK 546/14 Sądu Rejonowego w Ostrowi Maz., 

tj. o czyn z art. 207 § 1 kk i art. 245 kk w zw. z art. 11§2 kk

w dniu 21 marca 2015r. w m. Kańkowo , gm. Małkinia Górna, używając pod ich adresem słów wulgarnych i znieważając ich w ten sposób, groził funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Małkini Górnej Sławomirowi B. i Hubertowi R. zabójstwem podczas i w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych w celu zmuszenia ich do prawnej czynności służbowej zatrzymania 

tj. o czyn z art. 226§1 kk i art. 224§2 kk w zw. z art. 11 §2 kk

          W dniu 24 marca 2015r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej uwzględnił wniosek Prokuratora i zastosował wobec podejrzanego Zygmunta W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

 

Rzecznik Prasowy

Andrzej Rycharski

 

mar 16, 2015
Kategoria: Listy gończe

  

Poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowi Mazowieckiej: Wojciech Ciesielski

 

 

Imię i nazwisko:

Wojciech Ciesielski

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Korneliusz

Data i miejsce urodzenia:

12.12.1973r.

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

07-308 Poręba, Nowa Osuchowa Cicha 11

Zawód:

bez zawodu

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 178a § 1 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

1 Ds. 75/12 Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej

 

Strona 1 z 26  > >>Następna strona: Status prawny